Menu Close

Aja/Annada Ekadasi

Yudhisthira Maharaja zei: “O Janardana, beschermer van alle levende wezens, vertel me de naam van de Ekadasi die tijdens de donkere helft van de maand Bhadrapada (augustus-september) komt.” De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Sri Krishna, zei: “O koning, luister aandachtig naar Mij. De naam van deze zonde verdrijvende, heilige Ekadasi is Aja. Een ieder die op deze dag volledig vast en Hrsikesa, de meester van de zinnen, aanbidt, raakt bevrijd van alle reacties van zijn zonden. Zelfs iemand die alleen maar hoort over deze Ekadasi raakt vrij van zijn zonden in het verleden. O koning, er bestaat geen andere betere dag dan deze op alle middelse en hemelse planeten. Dit is zonder enige twijfel waar.”

Er leefde eens een beroemde koning die Hariscandra heette, die over de hele wereld regeerde en die een persoon van grote waarheid en zuiverheid was. Zijn vrouw heette Candramati en hij had een zoon Lohitasva. Door het noodlot echter, verloor hij zijn grote rijkdom en verkocht hij zijn vrouw en zoon. De vrome koning werd een slaaf van een hondevleeseter, die hem een crematorium liet bewaken. Alhoewel hij deze lage dienst verrichtte, verzaakte hij zijn waarheidslievendheid en goede karakter niet, net als soma rasa die, al wordt het gemengd met een andere drank, de kracht om onsterfelijkheid te geven niet verliest. Zo werkte de koning een aantal jaren in deze situatie. Op een dag werd hij heel droevig en dacht na. Wat zal ik doen. Waar moet ik gaan. Hoe kan ik van deze benarde toestand los raken. In deze situatie raakte hij erg bevreesd en droevig. Op een dag kwam een grote heilige langs en toen de koning hem zag, dacht hij heel erg blij: ah, Heer Brahma heeft brahmanas gecreëerd om anderen te helpen.

Hariscandra bracht zijn eerbiedige eerbetuigingen aan de heilige, wiens naam Gautama Muni was. Met gevouwen handen stond de koning voor Gautama en vertelde zijn droevig verhaal. Gautama Muni was verbaasd de koning’s droevig verhaal te horen. Hij dacht, hoe is het mogelijk dat deze grote koning gedegradeerd is tot het verzamelen van kleren van doden. Gautama voelde heel erg mee met Hariscandra en gaf hem de instructie van het proces van vasten om zich te zuiveren. Gautama Muni zei: “O koning, tijdens de donkere helft van de maand Bhadrapada komt een speciale gunstige Ekadasi genaamd Aja, die alle zonde verwijdert. Deze Ekadasi is zo heilig dat wanneer je alleen maar vast op die dag en verder geen andere boetedoening doet, al jouw zonden zullen worden vernietigd. Je hebt het geluk dat het al over zeven dagen komt. Daarom raad ik jou aan om te vasten op deze dag en de hele nacht wakker te blijven. Wanneer je zo doet, zullen al jouw reacties van jouw vorige zonden tot een eind komen. O Hariscandra, ik ben hier gekomen vanwege jouw vrome daden in het verleden. Ik wens jou al het goede in de toekomst toe.” Na dit gezegd te hebben verdween de grote heilige Gautama onmiddellijk. Koning Hariscandra volgde de instructie van Gautama en vastte op de heilige Aja Ekadasi.

“O Yudhisthira, omdat de koning op deze dag vastte, werden de reacties van zijn activteiten direct volledig vernietigd. O leeuw onder de koningen, kijk naar de invloed van het vasten op deze Ekadasi. Het laat onmiddellijk alle ellenden, waaronder men moet lijden door zijn zondige activiteiten in het verleden, verdwijnen. Alle ellenden van Hariscandra gingen weg. Alleen door de kracht van deze Ekadasi raakte hij weer herenigd met zijn vrouw en zijn kind, dat dood was gegaan, maar weer tot leven was gekomen. In de hemel begonnen de halfgoden op hun trommen te slaan en gooiden bloemen op Hariscandra, zijn vrouw en zijn zoon. Door de zegen van het vasten op Ekadasi herkreeg hij zijn koninkrijk zonder problemen. Sterker nog, toen koning Hariscandra deze planeet verliet, gingen al zijn families en onderdanen met hem mee naar de geestelijke wereld. O Pandava, een ieder die vast op Aja Ekadasi, raakt zeker bevrijd van zijn zonden en bereikt de geestelijke wereld. Een ieder die hoort en leest over de heerlijkheden van deze Ekadasi, krijgt de gunst van het verrichten van een paardenoffer.” Zo eindigt het verhaal van de heerlijkheden van Bhadrapada Krsna Ekadasi of Aja Ekadasi van de Brahma-vaivarta Purana.