Menu Close

Amalaki Ekadasi

Koning Mandhata zei eens tot Vasistha Muni: “O grote heilige, wees me genadig en vertel me over een heilige vasten dat mij voor altijd voordeel zal opleveren.” Vasistha Muni zei: “O koning, luister, aangezien ik het beste van alle vastendagen, Amalaki Ekadasi zal beschrijven. Degene die met vast geloof op deze Ekadasi vast, verkrijgt een enorme hoeveelheid rijkdom, raakt bevrijd van de reacties van allerlei soorten van zonde en verkrijgt bevrijding. Vasten op deze Ekadasi zuivert meer dan het doneren van 1.000 koeien aan een zuivere brahmana. Luister alstublieft aandachtig naar mij! Aangezien ik jou het verhaal van een jager zal vertellen die, ondanks dat hij dagelijks bezig was met het doden van onschuldige dieren om van te leven, bevrijding kreeg door te vasten op Amalaki Ekadasi en door de voorgeschreven regels en bepalingen te volgen.”

Er was eens een koninkrijk genaamd Vaidisa, waar alle brahmana’s, ksatriya’s, vaisya’s en sudra’s gelijkwaardig waren begiftigd met Vedische kennis, grote lichamelijke kracht en goede intelligentie. O leeuw onder de koningen, het hele koninkrijk was vol met Vedische geluiden, geen enkel persoon was atheïstisch, en niemand beging een zonde. De heerser van dit koninkrijk was Koning Pasabinduka, een afstammeling van de dynastie van Soma, de maan. Hij was ook bekend als Citraratha en was erg religieus en waarheidlievend. Er wordt gezegd dat Koning Citraratha de kracht van 10.000 olifanten bezat, dat hij heel erg rijk was en de 6 takken van de Vedische wijsheid goed kende.

De 6 takken van de Vedische wijsheid zijn:

1.       Jaimini’s Karma-mimamsa systeem. (God is ondergeschikt aan iemands karma Wanneer iemand zijn plicht goed doet, is God verplicht hem goede resultaten te geven)
2.       Het Sankhya systeem van Heer Kapila, de zoon van Devahuti. (B.G. hoofdstuk 6, ontleding van de 24 stoffelijke elementen. De ziel staat er boven.)
3.       Gautama’s en Kanada’s Nyaya filosofie, (de schepping is ontstaan door een toevallige combinatie van materiële elementen en deze atomische energie is de oorsprong van de schepping)
4.       Astavakra’s Mayavada filosofie. (Brahmajyoti is de Allerhoogste)
5.       Patanjali’s Yoga-sutras. (meditatie op het Universele lichaam)
6.       De Bhagavata filosofie van Srila Vyasadeva.

Gedurende het bewind van Maharaja Citraratha hield niemand zich bezig met het beoefenen van de plicht van iemand anders, zo goed waren alle brahmana’s, ksatriya’s, vaisya’s en sudra’s bezig met hun eigen taken. Gierigaards noch bedelaars waren te zien door het hele land, noch was er ooit droogte of overstroming. Het koninkrijk was inderdaad vrij van ellende en iedereen genoot een goede gezondheid. De mensen deden hun liefdevolle toegewijde dienst voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Heer Visnu, zoals de koning het deed, die ook speciale dienst verrichte voor Heer Siva. Bovendien vastte iedereen 2 keer per maand op Ekadasi. Op deze wijze, O beste van koningen, leefden de burgers van Vaidisa vele jaren in grote voorspoed en gelukzaligheid. Alle soorten van materiële religie opgevend, wijdden ze zich volledig toe aan het liefdevol dienen van de Allerhoogste Heer, Hari

Eens, in de maand. Phalguna, kwam het heilige vasten van Amalaki Ekadasi, samen met Dvadasi. Koning Citraratha besefte dat dit speciale vasten een grote voordeel zou geven en daarom hield hij en alle burgers van Vaidisa heel strikt deze heilige Ekadasi. Daarbij namen zij alle regels en bepalingen zorgvuldig in acht. Na een bad in de rivier gingen de koning en al zijn onderdanen naar de tempel van Heer. Visnu, waar een Amalaki boom groeide. Eerst offerden de koning en zijn leidende heiligen een pot met water aan de boom, alsmede een paraplu, schoenen, goud, diamanten, robijnen, parels, saffiers en geurtjes. Daarna aanbaden zij Heer Parasurama met het volgende gebed: “O Heer Parasurama, O zoon van Renuka, O gever van gelukzaligheid, O bevrijder van de werelden, kom alstublieft onder deze heilige Amalaki boom en accepteer onze nederige eerbetuigingen.” Daarna baden ze tot de Amalaki boom: “O Amalaki, O afstammeling van Heer Brahma, u kunt alle soorten van zondige reacties vernietigen. Accepteer alstublieft onze respectvolle eerbetuigingen en deze nederige giften. O Amalaki, u bent in werkelijkheid de gedaante van Brahman en u werd eens door Heer Ramacandra Zelf aanbeden. Een ieder die een rondgang om jou heen maakt, raakt daardoor terstond bevrijd van al zijn zonden.”

Amla

Amla (ook bekend als Indiase kruisbes) is een belangrijke medicinale plant in de ayurveda. De gezondheidsvoordelen van Amla worden toegeschreven aan de antioxiderende, immunomodulerende, verjongende en anti-aging eigenschappen. Deze eigenschappen zijn terug te vinden in het vruchtvlees. Het is een rijke bron van natuurlijke vitamine C. Het vruchtvlees van een Amla bevat 20 keer meer vitamine C dan een sinaasappel.

Amla is een belangrijk ingrediënt van Rasayana (verjongende) ayurvedische geneesmiddelen. Het wordt toegevoegd in de veelgebruikte ayurvedische geneeskunde, waaronder Chyawanprash, Brahma Rasayana, Dhatri Rasayan, Amalaki Rasayana enz.

WAT IS AMLA?
Amla is een vrucht en een ayurvedisch kruid, botanisch bekend als Phyllanthus Emblica (Emblica Officinalis). Het behoort tot de familie Phyllanthaceae. Het is inheems in India. De planten zijn echter ook te vinden in China, Zuidoost-Azië, Pakistan en Sri Lanka. De vruchten worden vers en gedroogd gebruikt. Beide staan ​​bekend om hun therapeutische, voedings- en gezondheidsvoordelen.

BOTANISCHE BESCHRIJVING:
De geaccepteerde botanische naam van Amla is Phyllanthus Emblica. Emblica Officinalis is een botanisch synoniem van Phyllanthus Emblica.

Na het brengen van deze fijne gebeden, bleven Koning Citraratha en zijn onderdanen gedurende de hele nacht wakker door volgens de regels van dit heilige Ekadasi vasten te bidden en te aanbidden. Het was tijdens deze gunstige tijd van vasten en bidden dat een erg ongelovige man de groep naderde, een man die zichzelf en zijn gezin onderhield door het doden van dieren. Overvallen door moeheid en zonde, zag de jager de koning en de burgers van Vaidisa Amalaki Ekadasi houden door de hele nacht wakker te blijven, te vasten en Heer Visnu te aanbidden in het mooie bos, dat heel mooi versierd was met heel veel lichtjes. De jager verborg zich in de buurt en vroeg bij zichzelf af wat er gaande was. In dat mooie bos, onder de heilige Amalaki boom, zag hij, dat het beeld van Heer Damodara werd aanbeden op de plaats van een waterpot. Hij hoorde het zingen van heilige liederen door toegewijden, die Heer Krishna’s transcendentale gedaanten en spel en vermaak beschreven. De heel erg ongelovige doder van onschuldige vogels en dieren kreeg spijt van zichzelf en bracht de hele nacht in grote verwondering door, kijkend naar de Ekadasi-viering en luisterend naar de verheerlijking van de Heer.

Spoedig na zonsopgang beëindigden de koning en zijn koninklijke hofstoet, inclusief de hofheiligen en alle burgers, hun Ekadasi vasten en keerden terug naar de stad van Vaidisa. De jager keerde toen ook terug naar zijn hutje en at heel blij zijn maaltijd op. Te zijner tijd ging de jager dood, maar de gunst die hij had verkregen door op Amalaki Ekadasi te vasten en te horen over de heerlijkheden van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, alsmede doordat hij gedwongen was om de hele nacht wakker te blijven, maakte hem geschikt om geboren te worden als een grote koning, begiftigd met heel veel strijdwagens, olifanten, paarden en soldaten. Zijn naam was Vasuratha, de zoon van Koning Viduratha en hij regeerde over het koninklijk van Jayanti. Koning Vasuratha was sterk en zonder angst, zo stralend als de zon en zo mooi als de maan. In kracht was hij net als Visnu en in vergevingsgezindheid als de aarde zelf. Hij was heel erg vrijgevig en waarheidlievend en Koning Vasuratha bracht altijd liefdevolle toegewijde dienst aan de Allerhoogste Heer, Sri Visnu. Hij was daardoor erg bedreven in de Vedische kennis. Hij was altijd actief in staatsaangelegenheden en hield er van om zijn onderdanen goed te onderhouden alsof ze zijn eigen kinderen waren. Hij verachtte hoogmoedigheid in iemand en brak het gelijk wanneer hij het zag. Hij verrichte heel veel soorten vuurofferingen en zorgde er altijd voor dat de behoeftigen in zijn koninkrijk voldoende giften kregen.

Op een dag, terwijl hij in het bos aan het jagen was, dwaalde Koning Vasuratha van het looppad af en raakte zo de weg kwijt. Hij zwierf een tijdje rond en werd tenslotte moe. Hij rustte uit onder een boom en viel in slaap op zijn armen die hij als kussen gebruikte. Toen hij in slaap was gevallen, kwamen enkele barbaarse stamgenoten bij hem. Ze dachten aan hun oude vijandschap met de koning en begonnen onder henzelf te overleggen op welke wijze ze hem zouden doden. Aangezien hij onze vaders, moeders, schoonbroers, kleinkinderen, neven en ooms heeft gedood, zijn we gedwongen om doelloos als zo veel andere gekken rond te zwerven. Na zo gezegd te hebben, maakten ze zichzelf klaar om Koning Vasuratha met verschillende wapens te doden, inclusief speren, zwaarden, pijlen en mystieke touwen. Maar geen van deze dodelijke wapens konden de slapende koning aanraken en de onbeschaafde, vleesetende barbaren werden bang. Hun angst verminderde hun kracht en voor een lange periode verloren ze hun kleine beetje intelligentie die ze nog hadden en werden bijna bewusteloos van verbazing en zwakte.

Plotseling verscheen een mooie vrouw uit het lichaam van de koning en joeg de inboorlingen schrik aan. Versierd met veel sieraden, een aangename geur verspreidend, een mooie krans om haar nek dragend, haar wenkbrauwen in een toestand van woeste razernij verzonken en haar vurige rode ogen gloeiend, leek ze op de persoonlijkheid doods. Met haar fel brandende cakra doodde ze heel snel de bijeengekomen jagers, die hadden geprobeerd om de slapende koning te doden. Vlak daarna werd de koning wakker en toen hij zag hoe al de dode barbaren om hem heen lagen, was hij verbaasd. Verwonderd vroeg hij zich af: “Dit zijn allemaal grote vijanden van mij. Wie heeft hen zo gewelddadig gedood? Wie is mijn grote weldoener?” Precies op dat moment hoorde hij een stem uit de hemel: “Jjij vroeg jezelf af wie jou geholpen heeft? Nou, wie is de enige persoon die iemand kan helpen in nood? Hij is niemand anders dan Sri Kesava, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Hij die een ieder, die zijn toevlucht tot Hem zoekt, redt zonder enige zelfzuchtige reden.”

Na deze woorden te hebben gehoord raakte Koning Vasuratha overstroomd met liefde voor de Persoonlijkheid Gods. Hij keerde terug naar zijn hoofdstad en regeerde daar zonder enige belemmering als een tweede Indra. Daarom, O Koning Mandhata, concludeerde de eerbiedwaardige Vasistha Muni: “Een ieder die de heilige Amalaki Ekadasi houdt, zal zonder enige twijfel de allerhoogste woning van Heer Visnu bereiken, zo groots is de religieuze verdienste die men verkrijgt door te vasten op deze meest heilige vastendag.” Zo eindigt het verhaal van de heerlijkheden van Phalguna-sukla Ekadasi of Amalaki Ekadasi uit de Brahmanda Purana.