Menu Close

Mokshada Ekadasi

Yudhisthira Maharaja zei:  O Vishnu, meester van alles, O vreugde van de drie werelden, O Heer van het universum, O schepper van de wereld, O oudste persoon, O beste van alle wezens, ik breng mijn meest respectvolle eerbetuigingen aan U. O Heer der Heren, in het belang van alle levende wezens, verzoek ik U wat vragen te beantwoorden die ik heb. Wat is de naam van de Ekadasi die tijdens de lichte helft van de maand Margashirsha komt en alle zonden verwijderd? Hoe kan men het op de juiste manier volgen en welke Godheid wordt op die heilige dag vereerd? O Heer, leg mij dit alstublieft helemaal uit.

Heer Shri Krishna antwoordde: O Yudhisthira, jou verzoek is erg gunstig en zal jou roem bezorgen. Net zoals Ik jou al heb verteld over de dierbare Utpanna Maha-dvadasi (wanneer Ekadasi op Dvadasi valt, noemen de toegewijden het nog steeds Ekadasi),  die tijdens de donkere helft van de maand Margasirsa komt. De dag toen Ekadasi-devi uit Mijn lichaam verscheen om de demon Mura te doden en die in de drie werelden, alles wat bezield en onbezield is, begunstigt. Zo zal Ik jou nu vertellen over de Ekadasi die tijdens de lichte helft van de maand Margashirsha verschijnt.

Deze Ekadasi is beroemd als Mokshada, omdat het de trouwe toegewijde van alle zondige activiteiten bevrijdt en hem verlossing schenkt. De aanbiddenswaardige Godheid op deze dag is Heer Damodara. Met volle aandacht dient men Hem te aanbidden met wierook, een gheelamp, bloemen en Tulasi manjaris (knoppen). O beste van koningen, luister goed aangezien ik jou een oud en gunstig verhaal vertel over deze Ekadasi.

Alleen door dit verhaal te horen kan iemand dezelfde verdiensten verkrijgen als die van een paardenoffer (ashvamedha-yajna). Door de invloed van deze verdiensten kan iemands voorvaders, moeders, zonen en andere familieleden die naar de hel zijn gegaan, naar de hemel gaan. Alleen al om deze reden, O koning, dien je zorgvuldig te luisteren naar dit verhaal.

Er was eens een mooie stad genaamd Champaka-nagara, waar toegewijde Vaishnava’s verbleven. De beste van de heilige koningen, Maharaja Vaikhanasa, regeerde daar over zijn onderdanen alsof het zijn eigen zoons en dochters waren.

De brahmana’s in die hoofdstad waren allemaal experts in de 4 soorten van Vedische kennis.

De koning, die goed regeerde, had op een nacht een droom, waarin zijn vader aan het lijden was van de pijnen van de martelingen op een helse planeet. De koning werd overladen door medelijden en huilde. De volgende morgen beschreef Maharaja Vaikhanasa zijn droom aan zijn vergadering van de tweemaal geboren brahmana’s.

O brahmana’s, zei de koning, afgelopen nacht zag ik in een droom mijn vader, die aan het lijden was op een helse planeet. Hij schreeuwde uit:  O zoon, bevrijdt mij alstublieft van de kwellingen van deze hel.  Ik heb nu geen vrede en zelfs dit mooie koninkrijk kan ik niet meer verdragen. Zelfs mijn paarden, olifanten en strijdwagens geven mij geen plezier meer. En mijn grote schatkist geeft mij ook helemaal geen plezier.

O beste van de brahmana’s alles is een bron van ongeluk geworden, zeifs mijn eigen vrouw en zonen, sinds ik mijn dierbare vader heb zien lijden door de martelingen in de hel. O brahmana’s, waar kan ik gaan en wat kan ik doen om deze ellende te verzachten? Mijn lichaam brandt van angst en verdriet! Vertel mij alstublieft wat voor soort gift, wat voor soort vasten, welke boetedoening of door welke diepe meditatie te verrichten ik mijn vader kan verlossen van zijn ellende en mijn voorvaders verlossing te schenken. O beste van brahmanas, wat voor nut heeft het om een machtige zoon te zijn, wanneer jouw vader moet lijden op een helse planeet? Inderdaad, zo’n leven van een zoon is volkomen nutteloos!

De tweemaal-geboren brahmana’s antwoordden:  O koning, in het bergachtige bos niet ver van hier is de ashrama waar de grote heilige Parvata Muni verblijft. Ga alstublieft naar hem, omdat hij het verleden, het heden en de toekomst over alles weet en jou zeker kan helpen.

Na dit advies gehoord te hebben, maakte de droevige koning onmiddellijk een reis naar de ashrama van de beroemde heilige Parvata Muni. De ashrama was erg groot en er woonden veel geleerde heiligen die experts waren in het chanten van de verzen van de 4 Vedas (Sama, Yajur, Rg en Atharva). Bij de heilige asrama aangekomen, zag de koning Parvata Muni tussen de heiligen zitten, net als een andere Brahma, de secundaire schepper (Parvata Muni is één der oudste wijzen. Hij is bijna altijd met Narada Muni en is evenals Narada Muni een devarsi en beiden worden Gandharvas genoemd, omdat ze reizend door de lucht de heerlijkheid van de Heer bezingen). Maharaja Vaikhanasa bracht zijn nederige eerbetuigingen aan de Muni, boog zijn hoofd en viel neer voor zijn voeten.

Nadat de koning plaats had genomen, vroeg Parvata Muni naar het welzijn van de 7 ledematen van zijn uitgestrekt koninkrijk (de 7 ledematen van’een koninkrijk zijn: de koning zelf, zijn ministers, zijn schatkist, zijn militaire macht, zijn bondgenoten, de brahmanas, de offeringen die in zijn koninkrijk worden verricht en de behoeften van zijn onderdanen). De muni vroeg hem ook of zijn koninkrijk vrij was van problemen en of iedereen vredig en gelukkig was.

De koning zei:  Door uw genade, O roemrijke heilige, gaat het met alle 7 ledematen van mijn koninkrijk goed. Maar er is één probleem dat recent is ontstaan en om dit op te lossen ben ik voor uw deskundig advies gekomen, O brahmana.

Toen sloot Parvata Muni, de beste van alle heiligen, zijn ogen en mediteerde op verleden, heden en toekomst van de koning. Na een ogenblik opende hij zijn ogen en zei:  Jouw vader is aan het lijden van de resultaten van een grote zonde die hij heeft begaan en ik heb ontdekt wat het is.

In zijn vorig leven had hij ruzie met zijn vrouw toen hij gemeenschap met haar had tijdens haar menstruatieperiode. Zij probeerde zich te verzetten tegen zijn toenadering en schreeuwde uit: help iemand mij alstublieft! O echtgenoot, onderbreek alstublieft mijn maandelijkse periode niet. Toch liet hij haar niet alleen. Naar aanleiding van deze ernstige zonde is jou vader gevallen in zo’n helse toestand.

Koning Vaikhanasa zei toen:  O grootste van heiligen, door welk proces van vasten of giften kan ik mijn dierbare vader verlossen van zo’n toestand. Vertel mij alstublieft hoe ik de last van zijn zondige reacties kan verwijderen, die een grote hindernis is in zijn vooruitgang naar uiteindelijke verlossing.

Parvata Muni antwoordde:  Tijdens de lichte helft van de maand Margashirsha verschijnt een Ekadasi genaamd Mokshada. Wanneer je deze heilige Ekadasi strikt volgt door volledig te vasten en de verkregen verdiensten direct aan jouw lijdende vader geeft, zal hij bevrijd raken van zijn lijden en onmiddellijk verlossing krijgen.

Na dit gehoord te hebben, bedankte Maharaja Vaikhanasa overvloedig de grote heilige en keerde terug naar zijn woonplaats. O Yudhisthira, toen de lichte helft van de maand Margashirsha uiteindelijk kwam, volgde Maharaja Vaikhanasa met vertrouwen en zuiverheid het Ekadasi vasten met zijn vrouw, kinderen en andere verwanten.

Plichtsgetrouw gaf hij de verdiensten van dit vasten aan zijn vader en toen hij dat deed, vielen mooie bloemen neer uit de hemel. De vader van de koning werd toen geëerd door de afgezanten van de halfgoden en werd geleid naar de hemelse regionen. Toen hij zijn zoon passeerde vanuit de lagere regionen naar de middelste planetaire stelsels, zei de vader tegen de koning:  Mijn dierbare zoon, alle deugden zij met jou!  Uiteindelijk bereikte hij de hemels koninkrijk.

– Wanneer iemand Ekadasi vasten volgt voor een overleden voorvader die aan het lijden is in de hel, dan stelt de verdiensten de voorvader in staat de hel te verlaten en de hemels koninkrijk binnen te gaan, waar hij dan toegewijde dienst voor Krishna of Vishnu kan verrichten en teruggaan naar God. Maar iemand die Ekadasi houdt voor zijn eigen spirituele vooruitgang, gaat zelf terug naar God om nooit meer terug te keren naar deze materiële wereld. –

O zoon van Pandu, een ieder die de heilige Mokshada Ekadasi strikt volgt, met inachtneming van de regels en bepalingen, verkrijgt volle en perfecte bevrijding na zijn dood. O Yudhisthira, er bestaat geen betere vastendag dan deze Ekadasi van de lichte helft van de maand Margasirsa, omdat het een kristalhelder en zondeloze dag is.

Een ieder die vol vertrouwen vast op deze Ekadasi, die als een chintamani is (toetssteen, een edelsteen die alle verlangens vervuld), verkrijgt speciale verdiensten die zeer moeilijk is te becijferen, omdat deze dag iemand kan bevorderen naar de hemelse planeten en daarbuiten – naar perfecte bevrijding. Zo eindigt het verhaal van de heerlijkheden van Margashirsha-shukla Ekadasi of Mokshada Ekadasi uit de Brahmanda Purana.