Menu Close

Padma/Deva-Sayani Ekadasi

Koning Yudhisthira zei:  O Kesava, hoe heet de Ekadasi die tijdens de 14e dag van de lichte helft van de maand Asadha (juni-juli) komt? Wie is de Godheid die aanbeden moet worden op deze gunstige dag en wat is het proces om het te houden?  Heer Krishna antwoordde:  O toezichthouder van dit aardse planeet, Ik zal jou met alle plezier een wonderbaarlijke geschiedenis vertellen, die Heer Brahma eens vertelde aan zijn zoon Naradaji.

Op een dag vroeg Narada aan zijn vader:  Wat is de naam van de Ekadasi die tijdens de lichte helft van de maand Asadha komt? Vertel me alstublieft hoe ik deze Ekadasi moet volgen en zo de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Visnu, tevreden kan stellen. Heer Brahma antwoordde: O grote woordvoerder, O beste van alle wijzen, O zuivere toegewijde van Heer Visnu, jouw vraag is uitstekend. Er is niets beter dan Ekadasi, de dag van Heer Hari, in deze of ieder andere wereld. Het doet zelfs de ergste zonden tenietgaan als het op de juiste manier nageleefd wordt.

Daarom zal ik jou vertellen over de Asadha-sukla Ekadasi. Vasten op deze Ekadasi zuivert iemand van al zijn zonden en vervult al zijn wensen. Daarom, wie verzuimt op deze heilige dag te vasten, maakt zijn weg naar de hel open. Asadha-sukla Ekadasi is ook bekend als Padma Ekadasi. Alleen om Hrsikesa, de meester van de zintuigen, tevreden te stellen, moet men vasten op deze dag. Luister zorgvuldig, O Narada, aangezien ik jou een wonderbaarlijk verhaal uit de geschriften betreffende deze Ekadasi ga vertellen. Alleen het horen hierover vernietigt allerlei zonden en ook alle belemmeringen op het pad van spirituele perfectie.

O zoon, er was eens een heilige koning in de zonne-dynastie wiens naam Mandhata was. Omdat hij altijd voor de waarheid opkwam, was hij aangesteld als keizer. Hij paste op zijn onderdanen alsof het zijn eigen kinderen waren. Vanwege zijn vroomheid en grote toewijding aan God, was er geen epidemie, droogte of enige vorm van ziektes in zijn koninkrijk. Al zijn onderdanen waren niet alleen vrij van allerlei soorten problemen maar waren ook erg rijk. De schatkamer van de koning was vrij van onrechtmatig verkregen geld en zo regeerde hij jarenlang heel gelukkig.

Maar op een keer heerste er 3 jaar lang een droogte vanwege één of andere zonde in zijn koninkrijk. Er heerste een tekort aan alles. Het gebrek aan granen maakte het de burgers onmogelijk om de vedische offeringen te doen, offers aan hun voorvaders en de halfgoden te brengen, zich bezig te houden met rituele aanbiddingen of zelfs de vedische geschriften te bestuderen. Tenslotte kwamen ze in grote aantallen bij hun geliefde koning en zeiden:  O koning, u zorgt altijd voor onze welvaart, daarom vragen wij u nederig om uw hulp. Iedereen en alles in deze wereld heeft water nodig. Zonder water is bijna alles als nutteloos of dood te beschouwen. De Vedas noemen water nara en omdat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods op water slaapt, is Zijn naam Narayana. God maakt Zijn eigen woonplaats op water en rust daar.

Er wordt gezegd dat drie dingen niet zonder water kunnen bestaan: parels, mensen en meel. De belangrijkste kwaliteit van een parel is haar aantrekkingskracht en dat is te danken aan het water. Het belangrijkste voor een man is zijn zaad, dat hoofdzakelijk uit water is samengesteld. Zonder water kan meel niet tot deeg gemaakt, gekookt en gegeten worden. Soms wordt water ook wel jala-narayana genoemd, de Allerhoogste Heer in de vorm van water.

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is in de lucht aanwezig in de gedaante van wolken en geeft stortregens, waardoor granen groeien die alle levende wezens onderhouden. O koning door de aanhoudende droogte is er een groot gebrek aan waardevolle granen. Daarom verkeren wij allemaal in een ellendige situatie en neemt de bevolking af. O beste bestuurder van de aarde, zoek alstublieft een oplossing voor dit probleem en breng ons weer vrede en voorspoed.  

De koning antwoordde:  Jullie spreken de waarheid, want granen zijn net als Brahman, de Absolute Waarheid, die in de granen leeft en daardoor alle levende wezens onderhoudt. Inderdaad, het is vanwege de granen dat de hele wereld leeft. Welnu, waarom heerst er een verschrikkelijke droogte in ons koninkrijk? Dit staat duidelijk beschreven in de heilige geschriften. Wanneer een koning niet religieus is, lijden zowel hijzelf als zijn burgers. Ik heb lang gemediteerd over de oorzaak van ons probleem, maar na mijn karakter in het verleden en heden te hebben onderzocht, kan ik eerlijk zeggen geen zonde te hebben begaan. Maar voor de bestwil van alle burgers, zal ik proberen de situatie te herstellen.  

Op deze wijze denkend, verzamelde koning Mandhata zijn leger en uitrusting, betuigde mij (Brahma) eer en ging naar het bos. Hij dwaalde hier en daar, bezocht grote wijzen in hun asramas en vroeg hoe de crisis in zijn koninkrijk opgelost kon worden. Uiteindelijk kwam hij bij de asrama van één van mijn (Brahma) andere zonen, Angira Muni, wiens licht naar alle kanten straalde. Angira zat in zijn hut en zag eruit als een tweede Brahma. Koning Mandhata was erg blij om zo’n verheven wijze te zien wiens zintuigen volledig onder controle waren. De koning steeg onmiddellijk van zijn paard af en bracht zijn respectvolle eerbetuigingen aan de lotusvoeten van Angira rsi. Toen vouwde de koning zijn handen en bad om zijn zegens. De heilige beantwoordde dit door de koning te zegenen met heilige mantras. Daarna vroeg hij over het welzijn van de zeven steunpilaren in zijn koninkrijk.

Na de wijze verteld te hebben hoe het met zijn koninkrijk was, vroeg koning Mandhata over hoe het met de wijze ging. Toen vroeg Angira rsi aan de koning waarom hij zo’n moeilijke reis had gemaakt naar het bos en de koning vertelde hem over de ramp waaronder zijn koninkrijk leed. De koning zei:  O grote wijze, ik regeer en onderhoud mijn koninkrijk door de vedische regels te volgen en daarom begrijp ik niet wat de reden is van de droogte. Om deze mysterie op te lossen heb ik u benaderd voor hulp. Helpt u mij alstublieft om de leed van mijn burgers te ontlasten.

Angira rsi zei tot de koning:  Het huidige tijdperk, Satya-yuga, is het beste van alle tijdperken, aangezien in dit tijdperk Dharma op al zijn vier voeten staat (de vier voeten van Dharma zijn: eerlijkheid, boetedoening, genade en uiverheid). In dit tijdperk respecteert iedereen de brahmana’s als de beste mensen van de samenleving. Eveneens houdt iedereen zich aan zijn beroepsplicht en alleen tweemaal geboren brahmanas mogen vedische boetedoeningen verrichten. Alhoewel dit de standaard is, o tijger tussen de koningen, is er een sudra die illegaal de rites en boetedoeningen verricht in uw koninkrijk. Dat is de reden waarom er geen regen valt in uw land. Daarom moet u deze arbeider straffen met de dood. Door zo te doen zult u de onzuiverheid verwijderen en de vrede bij uw burgers herstellen. De koning antwoordde:  Hoe kan ik een onschuldige beoefenaar van boetedoening doden? Geef me alstublieft een spirituele oplossing.

De grote wijze Angira zei:  O koning, u moet vasten op Ekadasi die tijdens de 14 lichte dagen van de maand Asadha komt. Deze gunstige dag is Padma Ekadasi en door haar invloed zullen er zeker voldoende regens terugkeren in uw koninkrijk. Deze Ekadasi geeft perfectie aan degenen die serieus vasten, bevrijdt van allerlei soorten slechte elementen en vernietigt alle obstakels op het pad van perfectie. O koning, u, uw familieleden en uw burgers moeten allemaal vasten op deze heilige Ekadasi. Dan zal alles in uw koninkrijk ongetwijfeld weer normaal worden.  Na dit gehoord te hebben, bracht de koning zijn eerbetuigingen en keerde terug naar zijn paleis.

Toen Padma Ekadasi kwam, verzamelde koning Mandhata alle brahmana’s, ksatriya’s, vaisya’s en sudra’s bijelkaar en gaf de instructie om op deze belangrijke dag te vasten. Na de Ekadasi gevolgd te hebben, viel er regen, precies zoals de wijze had voorspeld en in korte tijd was er een overvloed aan vruchten en granen. Door de genade van de Allerhoogste Heer, Hrsikesa, de meester van de zintuigen, werden alle burgers van koning Mandhata heel erg gelukkig en welvarend. Daarom, O Narada, moet iedereen zich aan deze Ekadasi houden, omdat het alle soorten van geluk zal geven en eveneens verlossing aan de serieuze toegewijden.

Heer Sri Krishna concludeerde:  Mijn dierbare Yudhisthira, Padma Ekadasi is zo krachtig, dat iemand die dit leest of hoort, helemaal zondeloos wordt. O Pandava, iemand die Mij tevreden wenst te stellen moet deze Ekadasi strikt volgen, die ook bekend is als Deva-sayana Ekadasi.

– Deva-sayana of Visnu-sayana, duidt de dag aan wanneer Heer Visnu met al de halfgoden gaat slapen. Er wordt gezegd dat na deze dag men geen enkele nieuwe gunstige ceremonie moet doen tot Devotthani Ekadasi, die tijdens de maand Kartika (oktober-november) komt, omdat de halfgoden, die slapen, niet uitgenodigd kunnen worden om offers aan te nemen en omdat de zon naar het zuiden gaat. –

O leeuw tussen de koningen, degene die verlossing wil moet regelmatig deze Ekadasi volgen, vanaf welke dag ook het Caturmasya vasten begint. Zo eindigt het verhaal van de heerlijkheden van Asadha-sukla Ekadasi ook bekend als Padma Ekadasi of Deva-sayani Ekadasi uit de Bhavisya-uttara Purana.