Menu Close

Parama Ekadasi

Yudhisthira Maharaja vroeg: O Allerhoogste Heer, hoe heet de Ekadasi die tijdens de donkere helft van de maand van het extra schrikkeljaar maand komt. O meester van alle universa, wat is het proces om het op de juiste wijze te houden? Vertel dit alles alstublieft aan mij.

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Heer Shri Krishna, zei: “O Yudhisthira, deze gunstige dag heet Parama Ekadasi. Het geeft de grote zegen van een gelukkig leven en tenslotte bevrijding van geboorte en dood. Het proces om het te volgen is hetzelfde als van de Ekadasi die tijdens de lichte helft van de maand Kartika komt. Dat betekent dus dat men op deze Ekadasi Mij, het beste van alle levende wezens, met volle liefde en toewijding moet aanbidden. In verband hiermee zal Ik jou nu een heel mooi verhaal vertellen, precies zoals Ik het gehoord heb van de grote heiligen in de stad Kampilya”.

Kampilya – de geboorteplaats van devi Draupadi

Er woonde eens een heel erg vrome brahmana genaamd Sumedha in Kampilya met zijn vrouw Pavitra, die helemaal kuis en toegewijd was aan haar man. Doordat hij wat zonde had begaan in zijn vorig leven was Sumedha zonder enig geld of graanprodukten. Alhoewel hij bij veel mensen om voedsel had gebeden, kon hij niets bijzonders verkrijgen. Hij had amper voldoende voedsel, kleren, of een beschutting voor zichzelf en zijn mooie jonge vrouw, die zo’n bijzonder karakter had dat ze Sumedha trouw bleef dienen ondanks hun armoede.

Wanneer er gasten bij hun thuis kwamen, gaf Pavitra hun haar eigen voedsel en hoewel zij vaak honger leed, nam haar mooie, lotus-ogige aanblik nooit af. Dit vasten maakte haar zwak, maar haar liefde voor Sumedha bleef onbreekbaar. Dit alles ziend en weeklagend over zijn noodlot, zei Sumedha op een dag tot Pavitra: ”Mijn dierbare vrouw, O meest knappe vrouw, ik vraag aalmoes aan de rijken maar krijg amper iets. Wat moet ik doen? Welke mogelijke verlichting is er voor onze benarde toestand? Waar moet ik gaan voor verlichting. O meest gehoorzame en liefdevolle vrouw, zonder enige rijkdom zijn huishoudelijke zaken nooit succesvol”.

Canakya Pandita zegt: na vandhu madhye dhanahina jivanam = zonder rijkdom is het leven van een huisman nutteloos –

Sta mij alstublieft daarom toe om ver weg te gaan om wat rijkdom te verkrijgen. Wanneer ik zo’n moeite doe, zal ik zeker dat geluk verkrijgen dat voorbeschikt is voor mij om te genieten. Zonder wat moeite te doen, kan een persoon zijn verlangens niet bevredigen of aan zijn benodigdheden tegemoetkomen. Daarom hebben wijze mannen gezegd dat enthousiaste inspanning altijd gunstig is.

De geopenbaarde geschriften verklaren: udyoginah singham upaiti laksmi daivena deyati ka purusah vadanti = iemand die zich enthousiast inspant zal zeker succes verkrijgen, maar iemand die alleen maar zegt ‘ik accepteer mijn lot in het leven’ is een luie man.

Nadat zij haar man deze woorden had horen spreken, vouwde Pavitra haar beide handen en met ogen vol tranen sprak zij tot hem met veel respect en liefde: Ik denk dat er niemand verhevener of geleerder is dan jij, mijn liefste. Iemand die, terwijl hij in ellende verkeerd, in het welzijn van anderen is geïnteresseerd, spreekt net zoals jij. Echter de geschriften zeggen dat de rijkdom die iemand verkrijgt in dit leven, afhankelijk is van zijn giften in zijn vorige levens en dat wanneer iemand geen giften heeft gegeven in vorige levens, hij dan arm zal blijven, al zou hij boven op de top van een berg van goud, zo groot als de berg Sumeru, zitten.

De vedische geschriften verklaren: purva-janmarjitam vidya /purva-janmarjitam dhanam / purva-janmarjitam kanya / agre dhavati dhavatih = spirituele kennis, spirituele opleiding, bevredigende rijkdom en plezierige familieleden worden verkregen door iemand die royaal giften heeft gegeven. Iemand die iets goeds doet, krijgt dat weer in het veelvoudige terug. In de Manu-niti zegt Manu Maharaja: bhagyam phalanti sarvatra na ca vidya na ca paurusam = iets dat voorbeschikt is door Vidhata, de fortuinmaker, zal zeker gebeuren. Iemands zogenaamde goede opleiding, vakbekwaamheid en enthousiasme zal geen succes brengen.

Een gift die iemand geeft in de vorm van opleiding, geld, vruchtbaar land, etc. wordt hem teruggegeven in een toekomstig leven. We oogsten wat we hebben gegeven. Wat de Heer der lot, de schepper, heeft geschreven als iemands geluk, zal zeker gebeuren. Niemand verkrijgt enige rijkdom zonder dat hij giften heeft gegeven in zijn vorig leven. O beste van de brahmana’s, daar wij nu arm zijn, zal noch ik noch jij in onze vorige levens enige giften aan waardige personen hebben gegeven.

Daarom, O genadige echtgenoot, dien je hier met mij te blijven. Zonder jou kan ik geen moment leven. Beroofd van haar echtgenoot, is een vrouw niet welkom bij haar vader, moeder, broer, schoonvader of andere familieleden. Iedereen zal zeggen; jij hebt jouw man verloren; jij brengt ongeluk! Op deze wijze zal ik streng bekritiseerd worden! Blijf daarom alstublieft hier met mij en wees tevreden met de rijkdom die we hebben. Wat voorbeschikt is, zullen wij als het zover is, verkrijgen en hier in goed geluk van genieten.

De Niti-shastra zegt: vina asraye na tisthanti panditah vanita latah = zonder goede bescherming en steun, kunnen de volgende drie dingen niet overleven: een geleerde man, een vrouw en een klimplant. Daarom is de moderne vrouwen bevrijdingsbeweging een totale mislukking. Verder staat in de Garuda Purana: pati dharma pati sargah /pati hi paramam tapah / patiri pritim apanne / priyante sarva devata = een kuise vrouw denkt altijd dat het plezieren van haar spiritueel gesitueerde echtgenoot haar hemels plezier, opperste plicht en grootste boetedoening is. Wanneer haar echtgenoot geplezierd is, denkt ze dat de Allerhoogste Heer en alle halfgoden geplezierd zijn. De Allerhoogste Heer omvat alle halfgoden.

Na deze klagende woorden van zijn vrouw te hebben gehoord, besloot Sumedha in hun geboortestad te blijven. Op een dag kwam de grote heilige Kaundiya Muni bij hun. Toen ze hem zagen, stonden de brahmana Sumedha en zijn vrouw voor hem op en brachten hem hun eerbiedige eerbetuigingen. Met gebogen hoofd verwelkomde Sumedha hem: “Wij zijn heel erg fortuinlijk om u vandaag hier te zien, O meest geleerde van alle heiligen. Mijn leven is hierdoor succesvol geworden en ik ben u erg dankbaar”.

Sumedha gaf aan Kaundiya Muni een comfortabele zitplaats en prees heel erg zijn boetedoeningen en kennis. Alleen door uw darshana vandaag, ben ik heel fortuinlijk geworden, zei Sumedha. Het arme brahmana-paar gaf de heilige rijkelijk te eten, voor zover ze zich dat konden permitteren en daarna vroeg Pavitra aan de heilige: “O meest geleerde persoon, welk proces kunnen wij volgen om bevrijd te raken van onze armoede? Hoe kan iemand die in zijn vorig leven geen enkele giften heeft gegeven, een goed familie, veel rijkdom en een goede opleiding krijgen in dit leven? Mijn man wil mij hier laten en weggaan om te bedelen, maar ik heb hem eerlijk verzocht om hier te blijven met mij. Ik heb hem nederig verteld dat wanneer iemand rijkdom mist in dit leven, het komt doordat in vorige levens niet voldoende giften zijn gegeven. Daarom heeft hij ermee ingestemd om hier te blijven.

Het is alleen door mijn groot geluk dat u vandaag door uw genade hier bent gekomen. Nu zijn we er zeker van dat onze armoede heel snel zal eindigen. O beste van de brahmana’s, vertel ons alstublieft hoe wij bevrijd kunnen raken van deze langdurige ellende die door de armoede is veroorzaakt. O genadige persoon, beschrijf alstublieft iets belangrijks – een pelgrimsoord dat we kunnen bezoeken, een vastendag die we kunnen houden, of een boetedoening die we kunnen doen – waardoor ons noodlot voorgoed zal eindigen”.

Na deze eerlijke smeekbede van de geduldige vrouw te hebben gehoord, bleef de grote heilige Kaundiya even stil en zei toen: “Er is een vastendag die de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Heer Hari, heel erg dierbaar is. Het vasten op deze dag vernietigt allerlei soorten zonden en verwijdert alle ellende die door armoede wordt veroorzaakt. Deze vastendag, die tijdens de donkere helft van de maand van het extra schrikkeljaar komt, is bekend als Parama Ekadasi. Het is de beste dag van Heer Vishnu.

Het Kailash Gebergte

Na het verwerven van een zegen van Brahma, verdreef Ravana Kubera uit Lanka en greep zijn Pushpaka Vimana, die na Ravana’s dood aan Kubera werd teruggegeven. Kubera vestigde zich toen op de Gandhamandana-berg, in de buurt van de berg Kailash – de verblijfplaats van de Heer Shiva – in de Himalaya

Deze extra maand van de donkere helft Ekadasi geeft alle benodigdheden van het leven, zoals geld en graan produkten en uiteindelijk geeft het bevrijding. Wanneer de avond van deze dag komt, dient men te beginnen met het bezingen van de heerlijkheden van de Heer en in extase te dansen. Men dient hiermee de hele nacht door te gaan. Dit heilige vasten werd eens getrouw gevolgd door Heer Kuvera.

Toen Heer Shiva zag hoe strikt hij had gevast, raakte Heer Shiva heel erg geplezierd en maakte Kuvera de schatbewaarder van de hemel. Ook koning Harischandra vastte op deze Ekadasi nadat zijn dierbare vrouw en zoon waren verkocht en het voor de koning onmogelijk was geworden om hun terug te krijgen. Nadien regeerde hij zijn koninkrijk zonder enige belemmeringen. O breed-ogige dame, daarom moet je het heilige vasten van Parama Ekadasi volgen, al de voorgeschreven regels en bepalingen naleven en de hele nacht wakker blijven”.

Heer Krishna zei: “O Yudhisthira, zoon van Pandu, op deze wijze instrueerde Kaundiya Muni genadig en met genegenheid Pavitra over het Parama Ekadasi vasten. Toen zei hij tegen Sumedha: “Op Dvadasi, de dag na Ekadasi, dien je de belofte af te leggen dat je het Pancharatrika vasten zal houden volgens al de regels en bepalingen. Na het nemen van een bad vroeg in de morgen, dienen jij en jouw goede vrouw, samen met jullie ouders, voor 5 dagen te vasten naar gelang jullie mogelijkheden.

Dan zullen jullie allemaal geschikt zijn om terug naar huis te gaan, naar de woonplaats van Heer Vishnu. Iemand die alleen maar gebruik maakt van één dag van deze vijf dagen, gaat naar de hemelse planeten”.

Eenieder die op deze vijf dagen een gekwalificeerde brahmana fijne voedsel te eten geeft, heeft als resultaat alle halfgoden, alle menselijke wezens en zelfs al de demonen gevoed.

Eenieder die een pot met drinkwater schenkt aan een tweemaal geboren brahmana tijdens deze vijf-daagse vastenperiode, zal gunsten verkrijgen die gelijk is aan het schenken van de hele planeet aarde.

Eenieder die aan een geleerde persoon een pot gevuld met sesamzaadjes geeft, zal in de hemelse planeten verblijven voor net zo veel jaren dat er zaadjes in de pot zijn. Iemand die een pot doneert gevuld met gouden ghee, zal zeker naar de woonplaats van de zonnegod gaan, na eerst geheel genoten te hebben van het plezier van dit aardse planeet.

Eenieder die celibatair blijft tijdens deze 5 dagen, zal hemels geluk en genot verkrijgen met de meisjes van Indraloka. Daarom dienen jullie beiden, Sumedha en Pavitra, te vasten tijdens deze 5 dagen van Pancaratrika, waardoor jullie beloond zullen worden met overvloed aan granen en rijkdom voor de rest van jullie leven op deze planeet. De spirituele wereld zal daarna jullie woonplaats zijn”.

Na dit verheven advies te hebben gehoord, volgde het brahmana paar, Sumedha en Pavitra, Parama Ekadasi en het vasten van Pancharatrika heel goed. Spoedig daarna zagen ze een mooie prins naderen van het koninklijk paleis. Op bevel van Heer Brahma gaf de prins hun een mooie, prachtig gemeubileerd huis en nodigde hun uit om daarin te komen wonen. Hij loofde hun boetedoening en geduld en gaf hun ook een heel dorp voor hun hele leven. Toen keerde hij terug naar het paleis.

Sumedha en zijn vrouw genoten van allerlei soorten mogelijkheden in deze wereld en gingen tenslotte naar de woonplaats van Heer Vishnu. Eenieder die op Parama Ekadasi vast en ook op Pancharatrika, raakt bevrijd van al zijn zonden en na het genieten van het leven hier gaat hij terug naar Vishnuloka, zoals de brahmana Sumedha en zijn getrouwe vrouw Pavitra.

O Yudhisthira, het is onmogelijk de grootte van de verdienste uit te rekenen die men verkrijgt door te vasten op Parama Ekadasi, aangezien zo’n vasten gelijk is aan het baden in pelgrimsoorden zoals het Pushkara meer en de Ganges rivier, koeien schenken en het doen van allerlei andere religieuze activiteiten. Iemand die op deze dag vast heeft ook de offeringen aan zijn voorvaders in Gaya verricht. In effect heeft hij op alle andere gunstige dagen gevast. Zoals in de sociale klasse de brahmana als beste wordt beschouwd, onder vier-voetige wezens de koe als beste, en onder halfgoden Heer Indra als de beste, zo is onder alle maanden de extra maand van het schrikkeljaar het beste.

Van het Pancharatrika vasten – het vasten van 5 dagen in de maand van het extra schrikkeljaar – wordt gezegd dat het allerlei soorten van afschuwelijke zonden verwijdert. Maar het Pancharatrika vasten, samen met het vasten op Parama en Padmini Ekadasi, vernietigt alle zonden van een persoon. Wanneer het voor iemand niet mogelijk is om op al deze dagen te vasten, dient hij zich aan het vasten gedurende de extra maand te houden naar gelang zijn mogelijkheden.

Iemand die het leven van een mens heeft gehad, maar tijdens deze extra maand niet een goed bad neemt en daarna deze Ekadasi’s volgt, die zeer dierbaar zijn bij Heer Hari, pleegt zelfmoord en lijdt in de kringloop van 8.400.000 levenssoorten. De zeldzame menselijke geboorte is bedoeld om gunsten te behalen en tenslotte bevrijding te verkrijgen. Daarom dient men zeker te vasten op deze gunstige Parama Ekadasi.

Heer Shri Krishna zei: “O zondeloze Yudhisthira, zoals je hebt verzocht, heb Ik jou de wonderbaarlijke verdienste beschreven die iemand kan verkrijgen door te vasten op Parama Ekadasi, die tijdens de donkere helft van de maand van het extra schrikkeljaar komt. Je dient je te houden aan dit vasten wanneer het enigszins mogelijk is”. Koning Yudhisthira deed precies zoals Heer Krishna had geïnstrueerd en zo deden al zijn broers en hun vrouw, Draupadi.

Na het genieten van geneugten die zeldzaam worden verkregen in de materiële wereld, keerden ze terug naar huis, terug naar de Allerhoogste God. Eenieder die, na het nemen van een goed bad, vast op deze twee extra Ekadasis, zal naar de hemel gaan en uiteindelijk de woonplaats van Shri Vishnu bereiken, en wanneer hij daar naartoe reist, zal hij geprezen en vereerd worden door alle halfgoden. Zo eindigt het verhaal van de heerlijkheden van Parama Ekadasi, de Ekadasi die tijdens de donkere helft van de maand van het extra schrikkeljaar komt, uit de Skanda Purana.