Menu Close

Pavitropana/Putrada Ekadasi

Koning Yudhisthira zei:  O Madhusudana, O doder van de demon Madhu, wees me genadig en beschrijf mij de Ekadasi die tijdens de lichte helft van de maand Shravana (juli-augustus) komt.  De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Shri Krishna, zei:  O koning, |k zal met tevredenheid haar heerlijkheden aan jou vertellen. Alleen door te horen over deze heilige Ekadasi verkrijgt men de verdienste van het houden van een paardenoffer (ashvamedha yajna).

Aan het einde van Dvapara-yuga leefde een koning genaamd Mahijita, die regeerde over het koninkrijk Mahishmati-puri. Omdat hij geen zoon had, ervaarde hij zijn hele koninkrijk als volkomen vreugdeloos. Een gehuwde man die geen zoon heeft, krijgt geen vreugde in dit of het volgend leven.

– Het Sanskriet woord voor zoon is putra. Pu is de naam van een bepaalde hel, en tra betekent bevrijden. Dus het woord putra betekent  een persoon die iemand bevrijdt van de hel genaamd Pu. Daarom dient iedere getrouwde man tenminste één zoon te krijgen en hem volgens de geschriften op te voeden. Zo zal de vader bevrijd worden van een hels leven. Maar dit gebod geldt niet voor de serieuze toegewijden van Heer Vishnu of Krishna, omdat de Heer hun zoon, vader en moeder wordt.

Verder wordt door Chanakya Pandita gezegd:
satyam mata pita jnanam
dharmo bhrata daya sakha
santih patni ksama putrah
sadete mama vandhavah

De waarheid is mijn moeder, kennis is mijn vader, mijn beroepsmatige plicht is mijn broer, vriendelijkheid is mijn vriend, vrede is mijn vrouw en vergevingsgezindheid is mijn zoon. Deze 6 zijn mijn familieleden.

Van de 26 leidende kwaliteiten van een toegewijde van God is vergevingsgezindheid het allerhoogste. Daarom dienen toegewijden zich extra in te spannen om deze kwaliteit te ontwikkelen. Hier zegt Chanakya  vergevingsgezindheid is mijn zoon . Daarom mag een toegewijde ook Putrada Ekadasi volgen en bidden om een dergelijke  zoon  te krijgen, ook al is hij op de weg van verzaking. –

Deze koning deed lange tijd zijn best om een erfgenaam te krijgen, maar het mocht niet baten. Toen koning Mahijita zijn jaren steeds vooruit zag gaan, werd hij steeds ongeruster. Op een dag zei hij tegen een verzameling van zijn adviseurs: ‘Ik heb in dit leven geen zonde begaan en er is geen onrechtmatig verkregen rijkdom in mijn schatkist. Ik heb de offers aan de halfgoden of brahmana’s nooit toegeëigend. Toen ik oorlog voerde en koninkrijken veroverde, volgde ik de regels en voorschriften van de militaire kunst en ik heb mijn onderdanen beschermd alsof het mijn eigen kinderen waren. Ik strafte zelfs mijn eigen familieleden als ze de wet hadden overtreden en wanneer mijn vijand zachtaardig en religieus was, verwelkomde ik hem. O tweemaal geborenen, hoewel ik een religieuze en trouwe volgeling van de Vedische normen ben, is mijn huis nog steeds zonder zoon. Vertel me alstublieft de reden hiervoor.

Na dit gehoord te hebben, bespraken de brahmana adviseurs van de koning het probleem. Met het doel om de koning te bevoordelen, bezochten zij de verschillende ashrama’s van de grote wijzen. Uiteindelijk kwamen ze bij een wijze die sober, zuiver en zelf-tevreden was en die zich strikt aan de regels van het vasten hield. Zijn zinnen waren volledig onder controle. Hij had zijn woede veroverd en hij was een expert in het naleven van zijn beroepsmatige plichten. Deze grote wijze was een expert in alle conclusies van de Vedas en hij had zijn levensduur verlengd tot die van Heer Brahma zelf. Zijn naam was Lomasa rishi en hij kende verleden, heden en toekomst. Na ieder kalpa zou één haar uit zijn lichaam vallen (één kalpa = 12 uur van Brahma = 4.320.000.000 jaar).

Alle brahmana-adviseurs van de koning kwamen heel gelukkig een voor een naar hem toe om hun nederige respect te betuigen. Ingenomen door deze grote ziel, brachten de adviseurs van koning Mahijita hem eerbetuigingen en zeiden heel respectvol:  Alleen door ons goed geluk, O wijze, is het voor ons mogelijk geweest om u te zien.  Lomasa rishi zag hun neerbuigen voor hem en zei:  Vertel mij alstublieft waarom jullie hier gekomen zijn. Waarom zijn jullie mij aan het vereren? Ik moet alles doen wat mogelijk is om jullie problemen op te lossen, omdat heiligen zoals ik maar één interesse hebben: anderen helpen. Heb hierover geen twijfel.

– Lomasa rishi bezat alle goede kwaliteiten, omdat hij een toegewijde van God was. Zoals in het S.B. 5.18.12 staat: yasyasti bhaktir bhagavaty akincana / sarvair gunais tatra samasate surah / harav abhaktasya kuto mahad-guna / manorathenasati dhavato bahih = alle halfgoden en hun verheven eigenschappen, zoals religie, kennis en verzaking, openbaren zich in het lichaam van degene die zuivere toewijding heeft ontwikkeld voor de Allerhoogste Godspersoon, Vasudeva. In iemand die geen toegewijde dienst doet en zich bezighoudt met materiële activiteiten, is daarentegen geen enkele goede eigenschap te vinden. Zelfs als hij bedreven is in mystieke yoga of oprecht probeert om zijn gezin en verwanten te onderhouden, wordt hij toch zonder meer geleid door zijn eigen speculatie en dient hij de uitwendige energie van de Heer. Hoe kan zo’n mens ooit goede eigenschappen bezitten? –

De vertegenwoordigers van de koning zeiden:  O verheven wijze, wij zijn bij u gekomen om uw hulp te vragen om een ernstig probleem op te lossen. O wijze, u bent net als Heer Brahma. Er is geen betere wijze in de hele wereld. Onze koning Mahijita heeft geen zoon, hoewel hij ons ons heeft onderhouden en beschermd alsof wij zijn zonen waren. O wijze, wij zijn erg bedroefd geraakt door hem zonder zoon zo ongelukkig te zien. O wijze, daarom zijn wij in het bos gekomen om strenge boetedoeningen te doen. Door ons goed geluk kwamen wij u tegen, Ieders verlangen en activiteiten worden succesvol alleen door u te zien. Daarom vragen wij u nederig om ons te vertellen hoe onze lieve koning een zoon kan krijgen.  

Na hun oprechte smeekbede gehoord te hebben, ging Lomasa rishi eventjes in diepe meditatie en begreep terstond het vorig leven van de koning. Toen zei hij:  Jou vorst was een handelaar in zijn vorig leven en omdat hij zijn rijkdom ontoereikend vond, heeft hij allerlei zondige daden begaan. Hij reisde naar allerlei dorpen om zijn goederen te verkopen. Een keer, op de middag op de dag na de Ekadasi die komt tijdens de lichte helft van de maand Jyestha, kreeg hij dorst terwijl hij van de ene plaats naar de andere reisde. Hij arriveerde bij een prachtige vijver aan de rand van een dorp, maar net toen hij op het punt stond te drinken bij de vijver kwam daar een koe aan met haar pasgeboren kalf. Deze twee wezens hadden ook erg veel dorst vanwege de hitte, maar toen de koe en het kalf begonnen te drinken, schoof de koopman ze brutaal opzij en leste zelfzuchtig zijn eigen dorst. Deze overtreding tegen een koe en haar kalf heeft ertoe geleid dat uw koning nu zonder zoon is. Maar de goede daden die hij in zijn vorige leven verrichtte, hebben hem de heerschappij gegeven over een ongestoord koninkrijk.

Toen ze dit hoorden, antwoordden de adviseurs van de koning:  O vermaarde rishi, we hebben gehoord dat de Veda’s zeggen dat je de gevolgen van je vroegere zonden teniet kunt doen door verdienste te verwerven, schenk hem dan alstublieft uw genade, zodat een prins geboorte zal nemen in zijn familie.  

Lomasa riṣhi zei:  Er is een Ekadasi genaamd Putrada, die komt tijdens de lichte helft van de maand Shravana. Op deze dag zouden jullie allemaal, inclusief je koning, moeten vasten en de hele nacht wakker moeten blijven, strikt volgens de regels en voorschriften. Dan moeten jullie de koning alle verdiensten geven die jullie door dit vasten hebben verdient. Als je deze instructies van mij opvolgt, zal hij zeker gezegend worden met een gezegend zoon.  Alle adviseurs van de koning waren heel tevreden om deze woorden van Lomasa rishi te horen, en zij brachten hem hun dankbare eerbetuigingen. Hun ogen straalden van geluk en zij keerden terug naar huis.

Toen de maand Shravana aanbrak, herinnerden de adviseurs van de koning zich het advies van Lomasa rishi en onder hun toezicht vastten alle burgers van Mahismati-puri, inclusief de koning. De volgende dag, op Dvadasi, offerden de burgers plichtsgetrouw hun verworven verdiensten aan hem. Door de kracht van al deze verdiensten, raakte de koningin zwanger en gaf ze tenslotte geboorte aan een heel mooie zoon.

 O Yudhisthira, concludeerde Heer Krishna: de Ekadasi die tijdens de lichte helft van de maand Shravana komt, is terecht beroemd geworden als Putrada (gever van een zoon). Een ieder die in deze wereld en in het volgende naar geluk verlangt, dient op deze heilige dag zeker te vasten van alle graansoorten en peulvruchten. Een ieder die alleen maar hoort over de heerlijkheden van Putrada Ekadasi, raakt geheel vrij van alle zonden, wordt gezegend met een goede zoon en zal zeker naar de hemel gaan.  Zo eindigt het verhaal van de heerlijkheden van Shravana-shukla Ekadasi of Putrada Ekadasi uit de Bhavisya-uttara Purana.