Menu Close

Sri Murari Gupta

Caitanya Caritamrtam Adi, 10:49
sri-murari gupta sakha  premera bhandara
prabhura hridaya drave suni ‘dainya yanra

Vertaling

Murari Gupta, de eenentwintigste tak van de boom van Shri Chaitanya Mahaprabhu, was een opslagplaats van liefde voor God.  Zijn grote nederigheid en zachtmoedigheid deden het hart van Heer Chaitanya smelten.

Betekenisverklaring

Shri Murari Gupta schreef een boek genaamd Shri Chaitanya-carita.  Hij behoorde tot een vaidya-(artsen) familie van Srihatta, het vaderlijk woonplaats van Heer Chaitanya, en werd later een inwoner van Navadvipa.  Hij was een van de oudere toegewijde van Shri Chaitanya Mahaprabhu.  Heer Chaitanya toonde Zijn Varaha-vorm in het huis van Murari Gupta, zoals beschreven in de Chaitanya-bhagavata, Madhya-lila, derde hoofdstuk.  Toen Shri Chaitanya Mahaprabhu Zijn maha-prakasa-vorm vertoonde, verscheen Hij voor Murari Gupta als Heer Ramachandra.  Toen Shri Chaitanya Mahaprabhu en Nityananda Prabhu samen in het huis van Srivasa Thakura zaten, betuigde Murari Gupta eerst zijn respect aan Heer Chaitanya en vervolgens aan Shri Nityananda Prabhu.  Nityananda Prabhu was echter ouder dan Chaitanya Mahaprabhu en daarom merkte Heer Chaitanya op dat Murari Gupta de sociale etiquette had geschonden, want hij had eerst respect moeten tonen aan Nityananda Prabhu en daarna aan Hem.  Op deze manier werd Murari Gupta, bij de gratie van Shri Chaitanya Mahaprabhu, geïnformeerd over de positie van Shri Nityananda Prabhu en de volgende dag bracht hij eerst zijn eerbetuigingen aan Heer Nityananda en daarna aan Heer Chaitanya.  Shri Chaitanya Mahaprabhu gaf gekauwde pāna, of betelnoot, aan Murari Gupta.  Eens bood Shivananda Sena Heer Chaitanya voedsel aan dat gekookt was met overmatige ghee. De volgende dag werd de Heer ziek en ging naar Murari Gupta voor behandeling.  Heer Chaitanya accepteerde wat water uit de waterpot van Murari Gupta en zo werd Hij genezen.  De natuurlijke remedie tegen indigestie is om een ​​beetje water te drinken en aangezien Murari Gupta een arts was, gaf hij de Heer wat drinkwater en genas Hem.

Toen Chaitanya Mahaprabhu in het huis van Srivasa Thakura in Zijn Caturbhuja murti verscheen, werd Murari Gupta Zijn drager in de vorm van Garuda. In dit spel van extase ging de Heer toen op zijn rug staan.  Het was de wens van Murari Gupta om zijn lichaam te verlaten voor de verdwijning van Chaitanya Mahaprabhu, maar de Heer verbood hem dat te doen.  Dit wordt beschreven in Chaitanya-bhagavata, Madhya-lila, hoofdstuk twintig.  Toen Shri Chaitanya Mahaprabhu op een dag in extase verscheen als de Varaha murti, prees Murari Gupta Hem met gebeden.  Hij was een groot toegewijde van Heer Ramachandra en zijn trouwe toewijding wordt levendig beschreven in de Chaitanya-caritamrita, Madhya-lila, vijftiende hoofdstuk, verzen 137 tot en met 157. (A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Shri Chaitanya Charitamrita. Adi-lila 10.49. Betekenisverklaring)

Caitanya Caritamrtam Adi, 10:50
pratigraha nahi kare, na laya kara dhana
atma-vritti kari ‘kare kutumba bharana

Vertaling

Shrila Murari Gupta accepteerde nooit liefdadigheid van vrienden, noch accepteerde hij geld van iemand.  Hij beoefende de professie van arts en onderhield zijn gezin met zijn verdiensten.

Betekenisverklaring

Opgemerkt moet worden dat een grihastha (huishouder) niet in zijn levensonderhoud mag voorzien door van wie dan ook te bedelen.  Elke huishouder van de hogere kasten zou zich moeten bezighouden met zijn eigen beroepsplicht als brahmana, kshatriya of Vaisya, maar hij zou zich niet in dienst moeten nemen van anderen, want dit is de plicht van een sudra.  Men moet gewoon accepteren wat hij verdient met zijn eigen beroep.  De bezigheden van een brahmana zijn yajana (toegewijde dienst zelf doen), yājana (anderen in toegewijde dienst betrekken), pathana (studeren), pāthana (onderwijzen), dāna (donaties geven) en pratigraha (donaties accepteren).  Een brahmana zou een aanbidder van Vishnu moeten zijn, en hij zou ook anderen moeten instrueren hoe ze Hem moeten aanbidden.  Een kshatriya kan landeigenaar worden en in zijn levensonderhoud voorzien door belasting te heffen of huur te innen van huurders.  Een Vaisya kan landbouw of algemene handel als beroepstaak aanvaarden.  Aangezien Murari Gupta werd geboren in het gezin van een arts (vaidya-vamsa), beoefende hij de professie van een arts en met het inkomen dat hij verdiende, onderhield hij zijn gezin.  Zoals vermeld in het Shrimad-Bhagavatam, moet iedereen proberen de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods tevreden te stellen door het uitvoeren van zijn beroepsplicht.  Dat is de perfectie van het leven.  Dit systeem wordt daivi-varnasrama genoemd.  Murari Gupta was een ideale grihastha, want hij was een grote toegewijde van Heer Ramachandra en Chaitanya Mahaprabhu.  Door als arts te praktiseren, hield hij zijn gezin in stand en stelde hij tegelijkertijd Heer Chaitanya naar beste vermogen tevreden.  Dit is het ideaal van het gezinsleven.  (A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Shri Chaitanya Charitamrita. Adi-lila 10.50. Bedoeling.)

Caitanya Caritamrtam Adi, 10:51
cikitsa karena yare ha-iya sadaya
deha-roga bhava-roga, dui tara kshaya

Vertaling

Terwijl Murari Gupta zijn patiënten behandelde, verdwenen door zijn genade zowel hun lichamelijke als geestelijke ziekten.

Betekenisverklaring

Murari Gupta kon zowel lichamelijke als geestelijke ziekten behandelen omdat hij arts van beroep was en een groot toegewijde van de Heer in termen van spirituele vooruitgang.  Dit is een voorbeeld van dienstbaarheid aan de mensheid.  Iedereen zou moeten weten dat er twee soorten ziekten zijn in de menselijke samenleving.  Eén ziekte, die adhyatmika of materiële ziekte wordt genoemd, heeft betrekking op het lichaam, maar de belangrijkste ziekte is geestelijk.  Het levend wezen is eeuwig, maar op de een of andere manier wordt het wanneer het in contact komt met de materiële energie, onderworpen aan de herhaling van geboorte, dood, ouderdom en ziekte.  De artsen van de moderne tijd zouden moeten leren van Murari Gupta.  Hoewel moderne filantropische artsen gigantische ziekenhuizen openen, zijn er geen ziekenhuizen om de materiële ziekte van de geestelijke ziel te genezen.  De Krishna-bewustzijnsbeweging heeft de missie op zich genomen om deze ziekte te genezen, maar mensen zijn niet erg dankbaar omdat ze niet weten wat deze ziekte is.  Een ziek persoon heeft zowel de juiste medicijnen als een goed dieet nodig, daarom voorziet de Krishna-bewustzijnsbeweging materieel getroffen mensen van het medicijn van het chanten van de heilige naam, of de Hare Krishna maha-mantra, en het dieet van prasada.  Er zijn veel ziekenhuizen en medische klinieken om lichamelijke ziekten te genezen, maar er zijn geen dergelijke ziekenhuizen om de materiële ziekte van de geestelijke ziel te genezen.  De centra van de Krishna-bewustzijnsbeweging zijn de enige gevestigde ziekenhuizen die de mens kunnen genezen van geboorte, dood, ouderdom en ziekte.  (A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Shri Chaitanya Charitamrita. Adi-lila 10.51. Bedoeling.)

“Alle toegewijden aanbaden Heer Chaitanya Mahaprabhu op deze manier, en de Heer bleef zeven prahara’s, oftewel eenentwintig uur, in extase.  Hij maakte van deze gelegenheid gebruik om de toegewijden te laten zien dat Hij de oorspronkelijke Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, Krishna. e bron van alle andere incarnaties, zoals wordt bevestigd in de Bhagavad-gita (10.8): aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate.  Alle verschillende vormen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, of vishnu-tattva, komen voort uit het lichaam van Heer Krishna.  Heer Chaitanya Mahaprabhu legde alle persoonlijke verlangens van de toegewijden bloot en zo kregen ze er allemaal het volste vertrouwen in dat Heer Chaitanya de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is.

“Sommige toegewijden noemen deze vertoon van extase door de Heer sata-prahariya bhava, of” de extase van eenentwintig uur” en anderen noemen het mahabhava-prakasa of maha-prakasa.  Er zijn andere beschrijvingen van deze sata-prahariya bhava in de Chaitanya-bhavagata, hoofdstuk negen, waarin wordt vermeld dat Shri Chaitanya Mahaprabhu een dienstmaagd genaamd Duhkhi zegende met de naam Sukhi.  Hij riep om Kholaveca Sridhara en toonde hem Zijn maha-prakasa.  Toen riep Hij Murari Gupta en toonde hem Zijn gedaante als Heer Ramachandra.  Hij gaf zijn zegeningen aan Haridasa Thakura en op dat moment vroeg Hij ook Advaita Prabhu om de Bhagavad-gita uit te leggen zoals het is (gitara satya-patha) en bewees hij speciale gunst aan Mukunda.  (A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Shri Chaitanya Charitamrita. Adi-lila 17.18. Bedoeling.)

Caitanya Caritamrtam Adi, 17:19
varaha-avesa haila murari-bhvane
tanra skandhe cadi ’prabhu nacila angane

Vertaling

Op een dag voelde Shri Chaitanya Mahaprabhu de extase van de incarnatie van Everzwijn en ging op de schouders van Murari Gupta zitten.  Zo dansten ze allebei op de binnenplaats van Murari Gupta.

Betekenisverklaring

Op een dag begon Chaitanya Mahaprabhu het uit te roepen: “Sukara!  Sukara!”  Dus roepend om de incarnatie van het Everzwijn van de Heer, nam Hij Zijn gedaante aan als die incarnatie en ging op de schouders van Murari Gupta staan.  Hij droeg een kleine gadu, een kleine waterpot met een mondstuk, en raapte Hij zo symbolisch de aarde op uit de diepten van de oceaan, want dit is het tijdverdrijf van Heer Varaha.  (A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Shri Chaitanya Charitamrita. Adi-lila 17.20. Bedoeling.)

Shri Murari Gupta smeekt in alle nederigheid in zijn Chaitanya Mangala-presentatie van Heer Chaitanya’s spel en vermaak eerst om de zegeningen van alle ‘mahabhagavata’s’.  “Dan kan ik de heerlijkheden van de Heer goed bezingen.  Ik ben het laagste van het laagste, dus hoe kan ik de grootsheid van het transcendentale karakter van Shri Chaitanya verklaren?  Aangezien ik niets weet, wat is het nut van mijn onsamenhangende woorden?  Als ik, zonder de hoogste waarheden over Heer Chaitanya te kennen, iets probeer te zeggen, zal ik in verlegenheid worden gebracht voor de grote zielen. Hoewel ik niet gekwalificeerd ben en vol fouten zit, koester ik een intens verlangen om te zingen over de zoete eigenschappen van Shri Gauranga Mahaprabhu. ”

“Toen Shri Murari Gupta in Navadwip woonde, had hij de kans om altijd in het gezelschap van Gaurachandra te blijven.  Wie kan zijn grootsheid beschrijven?  Hij is over de hele wereld bekend als Hanuman.  Na het oversteken van de oceaan naar Lanka, verbrandde Hanuman het paleis van Ravan tot de grond toe.  Toen bracht Hanuman Rama het goede nieuws over Zijn geliefde Sita.  Hij bracht Laksmana nieuw leven in door ‘visalya-karani’ (een geneeskrachtig kruid) te brengen.  Diezelfde Hanuman woont nu in Nadia als Murari Gupta.

Murari Gupta is zeer gerealiseerd en kent alle waarheden.  Als een eeuwige metgezel van de Heer is hij gefixeerd aan de lotusvoeten van Shri Gauranga Mahaprabhu.  Hij vertelde vakkundig al het spel en vermaak van Heer Chaitanya in zijn kindertijd en jeugd in zijn grote Sanskriet-epos, ‘Sri-Krishna-Chaitanya-carita-mahakavya’, (ook wel ‘Karcha’ genoemd, zuivel.) (Chaitanya Mangala. 1994. Mahanidhi Swami, pagina 4.)

Murari Gupta smeekte Heer Chaitanya (Gauranga) om alstublieft genadig te zijn; “geef me alstublieft extatische liefde voor God!”

“Heer Gauranga zei: ‘Luister Murari, je hebt liefde voor mij. Dus dien gewoon de ‘Parabrahman’ die verschijnt in de menselijke vorm, met de kleur van een ‘indranila’-edelsteen (blauwe saffier).  Hij staat zeer aantrekkelijk in Zijn drievoudig gebogen vorm, met een fluit in Zijn hand.  Aanbid Shrimati Radharani, de gouden dochter van koning Vrshabhanu.  Zij is de oorspronkelijke energie van de Heer, en Haar uitstraling verslaat de kleur van ‘gorachana’ (helder geel).  ‘Begeef je in dienst van de ‘gopi’s’ en je zult de zoon van Nanda bereiken.  In ‘cintamani-bhumi’, Vrindavana-dham, zit Hij op een met juwelen versierde troon die rust op een met edelstenen bezaaid platform omringd door ‘kalpa-vrksha’-bomen.  Door Zijn onvoorstelbare kracht dwalen ‘Kama-dhenu’ (surabhi-koeien) overal rond om alle verlangens te vervullen.  Zijn glinsterende lichamelijke uitstraling staat bekend als de vormloze ‘Brahman’.  Je moet weten dat dit de zoete waarheid over Krishna is.”  ‘De toegewijden voelden transcendentale vreugde om deze toespraak van Heer Gauranga te horen.  In een stemming van onderwerping vroeg Murari Gupta: “Mijn heer, ik wil de gedaante van de Heer zien als Raghunatha (Heer Rama).”

Binnen een seconde zag Murari Heer Ramachandra in Zijn prachtige lichaam de kleur van frisgroen gras.  Sitadevi, Laksmana, Bharata en Satrughna stonden rondom de Heer.  Murari rolde van verbazing over de grond.  Gaurasundara kalmeerde hem met de aanraking van Zijn lotushand terwijl hij hem zegende.  “Moge je verzadigd raken in liefde voor God.  Eigenlijk Murari, jij bent niemand anders dan Hanuman, en ik ben dezelfde Heer Rama.’  Nadat hij dit had gezegd, ging de Heer de tempel binnen.” (Chaitanya Mangala. Locan dasa Thakura.; Mahanidhi Swami. 1994. pagina 134.)

Op een keer vroeg Heer Chaitanya Murari Gupta om enkele verzen te reciteren die hij had gecomponeerd: “Reciteer alstublieft dat vers dat u hebt gecomponeerd voor mijn plezier.”

Murari Gupta citeerde zijn boek Shri Krishna Chaitanya-carita:” Ik aanbid de gezegende Heer en meester van de drie werelden, Shri Ramachandra.  Hij draagt ​​een schitterende kroon bedekt met een streng juwelen waarvan de glans alle richtingen oplicht.  Zijn oogverblindende oorbellen verslaan de schittering van Sukra en Brhaspati.  Zijn mooie gezicht ziet eruit als een zuivere smetteloze maan.

 “Ik aanbid de lotusvoeten van de meester van de drie werelden, Shri Ramachandra, wiens charmante ogen eruitzien als bloeiende lotusbloemen.  Zijn rode lippen lijken op ‘bimba’-vruchten en zijn goed gevormde neus trekt iedereen aan.  Zijn prachtige glimlach brengt het maanlicht in verlegenheid.”

 Na het horen van deze verzen, zette Gaura Zijn voeten op Murari’s hoofd.  Toen schreef Hij de naam “Ramadasa” op zijn voorhoofd.  Prabhu zei: “Murari, vanaf vandaag, door Mijn genade, zul je bekend staan ​​als Ramadasa.  Zonder Raghunatha kun je op dit moment niet leven.  Weet zeker dat ik diezelfde Heer Raghunath (Rama) ben.”

Tot verbazing van iedereen die aanwezig was, toonde Heer Gauranga Zijn transcendentale gedaante als Heer Ramachandra, samen met Janaki (Sita), Laksmana, Hanuman en andere metgezellen.  Onmiddellijk viel Murari aan de voeten van de Heer en prees Gauranga.  ‘Alle eer aan Raghuvira.  Hij is dezelfde als de lieveling van Sacimata.”  Toen rolde Murari door het stof.  Huilend van geluk bad hij nog meer.

Mahaprabhu toonde vrolijkheid en zei: “Murari, je moet Mij aanbidden en vergeet alles anders dan ‘bhakti’.  Hoewel ik uw aanbiddelijke Heer Raghunatha ben, moet u toch de heer van Radha aanbidden.  Voer ‘sankirtan’ uit, luister aandachtig naar de heerlijkheden van Radha en Krishna en wees Mij toegewijd. ”(Chaitanya Mangala. Locana dasa Thakura .; Mahanidhi Swami, pagina 153-154.)

Caitanya Caritamrtam Madhya, 11:152
prathame murari-gupta prabhure na miliya
bahirete padi ‘ache dandavat hana’

Vertaling

Murari Gupta ontmoette de Heer aanvankelijk niet, maar bleef liever buiten de deur en viel als een stok naar beneden om eerbetuigingen te brengen.

Caitanya Caritamrtam Madhya. 11:153
murari na dekhiya prabhu kare anveshana
murari la-ite dhana aila bahu-jana

Vertaling

Toen Heer Shri Chaitanya Mahaprabhu Murari niet onder de toegewijden kon zien, informeerde Hij naar hem.  Daarop gingen veel mensen onmiddellijk naar Murari, rennend om hem naar de Heer te brengen.

Caitanya Caritamrtam Madhya, 11:154
trina dui-guccha murari dasane dhariya
mahaprabhu leeftijd gela dainyadhina hana

Vertaling

Zo ging Murari Gupta, die twee bosjes stro tussen zijn tanden ving, met nederigheid en zachtmoedigheid voor Shri Chaitanya Mahaprabhu uit.

Caitanya Caritamrtam Madhya, 11:155
murari dekhiya prabhu aila militie
pache bhage murari, lagila kahite

Vertaling

Toen hij Murari zag komen om Hem te ontmoeten, ging Heer Shri Chaitanya Mahaprabhu naar hem toe, maar Murari begon weg te rennen en sprak als volgt.

Caitanya Caritamrtam Madhya, 11:156
meer na chuniha, prabhu, muni ta ‘pamara
tomara sparsa-yogya nahe papa kalevara

“Mijn Heer, raak me alstublieft niet aan.  Ik ben zeer afschuwelijk en ben niet geschikt voor U om aan te raken, omdat mijn lichaam zondig is.”

Caitanya Caritamrtam Madhya, 11:157
prabhu kahe, murari, kara dainya samvarana
tomara dainya dekhi ‘mora vidirna haya mana

Vertaling

De Heer zei: “Mijn beste Murari, beperk alstublieft uw onnodige nederigheid.  Mijn geest is verstoord om uw zachtmoedigheid te zien.”

Caitanya Caritamrtam Madhya, 11:158
eta bali ‘prabhu tanre kaila alingana
nikate vasana kare anga sammarjana

Vertaling

Terwijl hij dit zei, omhelsde de Heer Murari en liet hem naast zich zitten.  De Heer begon toen zijn lichaam met Zijn eigen handen te reinigen.

Caitanya Caritamrtam Madhya, 11.159-160
acharyratna, vidyanidhi, pandita gadadhara
gangadasa, hari-bhatta, acharya purandara
pratyeke sabara prabhu kari ’guna gana
punah punah alingiya karila sammana

Vertaling

Heer Shri Chaitanya Mahaprabhu omhelsde toen keer op keer alle toegewijden, inclusief Acharyaratna, Vidyanidhi, Pandita Gadadhara, Gangadasa, Hari Bhatta en Acharya Purandara.  De Heer beschreef hun goede eigenschappen en verheerlijkte ze keer op keer.

Caitanya Caritamrtam Madhya, 15:137

murari-guptere prabhu kari ‘alingana

tanra bhakti-nishtha kahena, sune bhakta-gana

Vertaling

Shri Chaitanya Mahaprabhu omhelsde toen Murari Gupta en begon te spreken over zijn vaste vertrouwen in toegewijde dienst.  Dit werd door alle toegewijden gehoord.

“Er was een toegewijde van Chaitanya Mahaprabhu.  Zijn naam was Murari Gupta.  Hij was arts van de toenmalige Nawab, moslim Nawab.  Nu zaten ze.  De Nawab ging op jacht of iets dergelijks, maar hij was de arts van Nawab.  Hij zou hem vergezellen.  Ze zaten dus op de rug van de olifant.  Intussen zag Murari Gupta één pauw, en zodra hij de pauw, de veer, zag, herinnerde hij zich meteen Krishna en viel meteen flauw en viel neer.  Dit wordt alambana genoemd.  Dit wordt alambana genoemd.  Alambana betekent alles voor de context, onmiddellijk herinnert hij zich zijn Heer en wordt extatisch.  Dit is het eersteklas stadium van Krishna-bewustzijn. ”  (A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 17 maart 1967. Shrimad Bhagavatam lezing 7: 7: 32-35. San Francisco.)