Menu Close

ANBI

Een ANBI  is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als een instelling een ANBI-status heeft verworven, zijn er bepaalde belastingvoordelen van toepassing. Deze belastingvoordelen kunt u hier lezen.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

Om aangewezen te worden als ANBI moet de instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut. Dit moet onder andere blijken uit de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten.
 • De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI, of aan een buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut. Voor een culturele ANBI geldt dat het batig liquidatiesaldo besteed moet worden aan een ANBI (of buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut) met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.

Stichting Abhay Charan en ANBI voorwaarden

Stichting Abhay Charan is een non-profit organisatie. Geen van de bestuursleden ontvangen beloningen voor hun werkzaamheden, anders dan kosten die ze maken voor het uitvoeren van de activiteiten voor de Stichting, zoals voor het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen (vacatiegelden).

Doelstellingen van Stichting Abhay Charan

Stichting Abhay Charan richt zich op het bevorderen en verspreiden van kennis en waarden uit de oude Indiase Vaisnava-traditie, evenals het toegankelijk maken van deze spirituele traditie voor een breder publiek, zowel in Nederland als in andere landen zoals Suriname en India.

Doel: Het bevorderen van kennis uit de Vedische literatuur, inclusief de Veda’s, Upanishads, Purana’s, Ramayana en Bhagavad Gita. Ook het uitdragen en verspreiden van oud-Indiase Vaisnava-normen en -waarden, en het intensiveren van de Vaisnava-cultuur uit de oud-Indiase beschaving. Het doel is ook om de spirituele Vaisnava-traditie toegankelijk te maken en te bevorderen.

Middelen: Het realiseren van het doel wordt onder meer nagestreefd door middel van het verzorgen van lezingen, cursussen, symposia en workshops, het organiseren van evenementen, het ter beschikking stellen van lectuur en ander materiaal voor culturele en spirituele vorming, het ter beschikking stellen en populariseren van traditionele Vaisnava-gebruiksvoorwerpen en artikelen, evenals het geven van voorlichting.

De stichting een breed scala aan projecten en activiteiten heeft, zowel in Nederland als in het buitenland, gericht op verschillende aspecten van de Vaisnava-traditie en haar waarden. Hier zijn enkele specifieke projecten die de stichting uitvoert in het buitenland:

Financiële ondersteuning voor kansarme kinderen voor studie: Dit project omvat het verstrekken van financiële steun aan kansarme kinderen om hun onderwijs mogelijk te maken. Dit kan onder meer schoolgeld, schoolbenodigdheden en andere studiegerelateerde kosten omvatten.

Koeienbescherming: Dit project richt zich op het beschermen en verzorgen van koeien, die in de Indiase cultuur vaak worden gezien als heilig en worden geassocieerd met spirituele en economische welvaart.

Voedselverspreiding: De stichting kan betrokken zijn bij het verstrekken van voedselhulp aan behoeftige gemeenschappen, zoals daklozen, arme families en anderen die voedselonzekerheid ervaren.

Tempelonderhoud: Dit project omvat mogelijk het onderhouden en renoveren van tempels die belangrijk zijn voor de Vaisnava-gemeenschap, zowel in India als elders in de wereld.

Behoud van cultureel erfgoed in India: De stichting kan bijdragen aan het behoud van cultureel erfgoed in India, zoals historische sites, kunstvoorwerpen, en andere aspecten van de Indiase cultuur die relevant zijn voor de Vaisnava-traditie. Ondersteuning van spirituele activiteiten in bedevaartplaatsen: Dit project omvat mogelijk het ondersteunen van spirituele activiteiten, zoals pelgrimstochten, ceremonies en rituelen, op belangrijke bedevaartplaatsen die verband houden met de Vaisnava-traditie.