Menu Close

Tag: Mayavadi

Wat is werkelijk kennis volgens Bhagavad Gita

Bg. 13.8-12 amānitvam adambhitvamahiṁsā kṣāntir ārjavamācāryopāsanaṁ śaucaṁsthairyam ātma-vinigrahaḥindriyārtheṣu vairāgyamanahaṅkāra eva cajanma-mṛtyu-jarā-vyādhi-duḥkha-doṣānudarśanamasaktir anabhiṣvaṅgaḥputra-dāra-gṛhādiṣunityaṁ ca sama-cittatvamiṣṭāniṣṭopapattiṣumayi cānanya-yogenabhaktir avyabhicāriṇīvivikta-deśa-sevitvamaratir jana-saṁsadiadhyātma-jñāna-nityatvaṁtattva-jñānārtha-darśanametaj jñānam iti proktamajñānaṁ yad ato ’nyathā Synoniemen amānitvam —…

Śrī Mukunda Datta

Śrī Mukunda Datta werd geboren in het district Caṭṭagrāma, in het dorp Chanharā, dat onder de jurisdictie van het politiebureau Paṭiyā valt. Dit dorp ligt…