Menu Close

Utthana/Haribodhini Ekadasi

Heer Brahma zei tegen Narada Muni: dierbare zoon, O beste van de heiligen, ik zal jou de heerlijkheden van Haribodhini Ekadasi vertellen, die allerlei soorten van zonden uitroeit, grote gunsten schenkt en uiteindelijk bevrijding geeft aan de wijze personen die zich overgeven aan de Allerhoogste Heer. O beste van de brahmanas, de gunsten die men verkrijgt door in de Ganges te baden blijven alleen waardevol, zolang Haribodhini Ekadasi nog niet is gekomen.

Deze Ekadasi, die tijdens de lichte helft van de maand Kartika komt, is meer zuiverend dan een bad in de oceaan, een pelgrimsoord of in een meer. Deze heilige Ekadasi is nog krachtiger in het vernietigen van zonde dan 1.000 Asvamedha offeringen en 100 Rajasuya offeringen.

Narada Muni, de heilige onder de halfgoden, vroeg: O vader, beschrijf alstublieft de gunsten die men verkrijgt door volledig te vasten op Ekadasi, alleen één avondmaal te gebruiken, of ‘s middags alleen eenmaal te eten (zonder graanprodukten of bonen).

Heer Brahma zei: wanneer iemand ‘s middags alleen één keer eet op Ekadasi, worden de zonden van zijn vorig leven vernietigd. Wanneer hij alleen de avondmaal nuttigt, worden de zonden van zijn vorige 2 levens vernietigd. En wanneer hij volledig vast, worden de zonden van zijn vorige 7 levens vernietigd. O zoon, alles wat zelden wordt bereikt in deze 3 werelden, wordt verkregen door degene die zich strikt houdt aan Ekadasi. Een persoon wiens zonden in grootte gelijk is aan de berg Sumeru, ziet al zijn zonden vergaan, als hij alleen maar vast op Papaharini Ekadasi (een andere naam voor Haribodhini Ekadasi). Wanneer iemand niet alleen vast maar ook de hele Ekadasi nacht wakker blijft, worden de zonden van zijn vorige 1.000 levens tot as verbrand, zoals een berg van katoen tot as kan worden verbrand wanneer iemand daarin een klein vuurtje aansteekt.

O beste van de heiligen, Naradaji, iemand die zich strikt aan dit vasten houdt, verkrijgt de resultaten die ik heb genoemd. Zelfs wanneer iemand een hele kleine vrome daad op deze dag verricht volgens de regels en bepalingen, zal gunsten verkrijgen die in grootte gelijk is aan de berg Sumeru. Maar iemand die de regels en bepalingen die in de geschriften zijn gegeven niet volgt, kan misschien vrome activiteiten verrichten die in grootte gelijk zijn aan de berg Sumeru, maar hij zal dan niet eens een kleine gunst kunnen verwerven.

O zoon, iemand die de Gayatri mantra niet 3 maai per dag chant, die geen acht slaat op dagen dat men moet vasten, die niet in God gelooft, die de Vedische geschriften bekritiseert, die denkt dat de Vedas alleen maar ondergang brengen aan degenen die hun geboden volgen, die geniet van andermans vrouwen, die volkomen dwaas en zondig is, die geen waardering heeft voor enige dienst die hem bewezen wordt, of die anderen bedriegt, zo’n zondige persoon kan nooit een religieuze activiteit met effect verrichten. Of het nou een brahmana of een sudra is, een ieder die probeert te genieten van de vrouw van een ander, vooral van de vrouw van een tweemaal geborene, is niet beter dan een honde-vleeseter.

– In de Vedas staat: sudrannam sudra samparkam / sudra stri maithunam yatha / iha janmani sudratvam / candalah sata janmani = iemand die in het huis van een sudra eet, vriend wordt van een sudra, of sex heeft met sudravrouwen, is al in dit leven een sudra geworden. Zijn volgende 100 geboorten zal in het huis van een honde-vleeseter zijn. –

O beste van de heiligen, een brahmana die sex heeft met een weduwe of met een getrouwde brahmanavrouw, ruïneert zichzelf en zijn familie. Een brahmana die ongeoorloofde sex heeft, zal in zijn volgend leven geen kinderen krijgen en alle gunsten die hij in het verleden heeft verkregen zullen worden vernietigd. Wanneer zo’n persoon zich arrogant gedraagt tegenover een tweemaal geborene brahmana of een geestelijk leraar, dan verliest hij onmiddellijk al zijn spirituele vooruitgang, rijkdom en kinderen.

De volgende 3 soorten personen verliezen hun verworven gunsten: hij wiens karakter immoreel is, hij die sex heeft met de vrouw van een honde-vleeseter en hij die graag omgaat met schurken. Iemand die omgaat met zondige personen en bij hun thuis gaat zonder een spirituele reden, zal rechtstreeks naar de woonplaats van Heer Yamaraja, de toezichthouder van de dood, gaan. Wanneer iemand in zo’n huis eet, zal zijn verworven gunsten vernietigd worden, alsmede zijn roem, levensduur, kinderen en geluk.

Een zondige schurk die een heilige persoon beledigt, verliest zijn religiositeit, economische ontwikkeling en zinsbevrediging en zal tenslotte in het vuur van de hel worden verbrand. Iemand die er van houdt om heilige personen te beledigen of die iemand niet in de rede valt die heilige personen beledigt, wordt beschouwd als niet beter dan een ezel. Zo’n zondige persoon ziet zijn dynastie voor zijn eigen ogen vernietigd worden. Iemand die geen goede karakter heeft, die een schurk of een oplichter is of die altijd op- en aanmerkingen maakt op anderen, bereikt geen hogere bestemming na zijn dood, ook al geeft hij heel overvloedig giften of verricht hij allerlei vrome daden.

Daarom dient men zich te onthouden van het verrichten van ongunstige activiteiten en alleen godsvruchtige daden te verrichten, waardoor men gunsten zal verwerven en zal vermijden te lijden. Van iemand, die na een goede overweging besluit te vasten op Haribodhini Ekadasi, worden de zonden van zijn vorige 100 levens vernietigd, en iemand die vast en de hele nacht wakker blijft op deze Ekadasi, verkrijgt onbeperkte gunsten en gaat na zijn dood naar de Allerhoogste woonplaats van Heer Visnu, en 10.000 van zijn voorouders, familie en afstammelingen bereiken ook die woonplaats. Ook wanneer iemands voorvaders in allerlei zonden waren verwikkeld en aan het lijden zijn in de hel, zullen heel mooie versierde spirituele lichamen verkrijgen en in gelukzaligheid naar Heer Visnu’s woonplaats gaan.

O Narada, ook wanneer iemand de afschuwelijke daad van het doden van een brahmana heeft begaan, raakt vrij van alle smet op zijn karakter door te vasten en de hele nacht wakker te blijven op Haribodhini Ekadasi. De gunsten die niet verkregen kunnen worden door te baden in alle pelgrimsoorden, een paardenoffer te doen, koeien, goud of vruchtbaar land in liefdadigheid te geven, kunnen gemakkelijk verworven worden door te vasten en de hele nacht wakker te blijven op deze heilige

dag. Iemand die zich houdt aan Haribodhini Ekadasi, wordt als hoog gekwalificeerd geprezen en maakt zijn dynastie beroemd. Zoals de dood zeker is, zo is het ook zeker dat iemand zijn rijkdom zal verliezen.

Door dit te weten, O beste van de heiligen, dient men op deze dag, Haribodhini Ekadasi, die zo geliefd is bij Heer Hari, te vasten. Alle pelgrimsoorden in de 3 werelden komen terstond in het huis van een persoon die vast op deze Ekadasi. Daarom dient men, om de Heer, die een werpschijf in zijn hand houdt, te plezieren, alle bezigheden op te geven, zich over te geven en te vasten op deze Ekadasi.

Iemand die vast op deze Haribodhini dag, wordt beschouwd als een wijze man, een ware yogi, een asceet en iemand wiens zintuigen werkelijk onder controle zijn. Alleen hij geniet het beste van deze wereld en zal zeker verlossing verkrijgen. Deze Ekadasi is Heer Visnu erg dierbaar en het is daarom de werkelijke essentie van godsdienstigheid. Het volgen van een Ekadasi geeft ook de beste beloning in al de 3 werelden.

O Naradaji, een ieder die op deze Ekadasi vast, zal zeker niet meer een baarmoeder binnengaan. Daarom geven trouwe toegewijden van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods alle soorten van religie op en geven zich helemaal over aan het vasten op deze Ekadasi. Voor die grote ziel die deze Ekadasi eerbiedigt door te vasten en de hele nacht wakker te blijven, beëindigt de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Sri Govinda, persoonlijk de zondige reacties die de ziel heeft opgedaan door de acties van zijn geest, lichaam en woorden.

O zoon, de gunsten die iemand verkrijgt door te baden in een pelgrimsoord, giften te geven, de heilige namen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te chanten, boetedoeningen te ondergaan en offeringen voor God te doen op Haribodhini Ekadasi, worden alle onvergankelijk. Een toegewijde die op deze dag Heer Madhava aanbidt met eerste-klas uitrusting, raakt bevrijd van de grote zonden van 100 levens. Iemand die dit vasten in acht neemt en Heer Visnu netjes aanbidt, wordt bevrijd van grote gevaren.

Dit Ekadasi-vasten pleziert Heer Janardana zo erg, dat hij de persoon die zich er aan houdt, weer terug brengt naar zijn woonplaats en terwijl hij daar naar toe gaat, verlicht de toegewijde de 10 universele richtingen. Een ieder die verlangt naar schoonheid en geluk dient te proberen Haribodhini Ekadasi te vereren, vooral wanneer het op Dvadasi valt. Iemands zonden van de afgelopen 100 geboorten – de zonden die begaan zijn tijdens de puberteit, jeugd en ouderdom in al die levens, of die zonden nou droog of nat zijn – worden door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Govinda, tot nul gereduceerd, wanneer iemand op Haribodhini Ekadasi met toewijding vast.

– In de Padma Purana staat: namno balad yasya hi papa-buddhir na vidyate tasya yamair hi suddhih = wanneer iemand bewust zonden begaat op grond van het chanten van de heilige namen van de Heer, is er geen weg voor hem om gezuiverd te raken. Zonden die men bewust begaat worden  nat  genoemd en zonden die men onbewust begaat worden  droog  genoemd. Hier zegt Heer Brahma dat door zich te houden aan Haribodhini Ekadasi, men alle zonden, zowel nat als droog kan verwijderen. –

Haribodhini Ekadasi is de beste Ekadasi. Niets is onverkrijgbaar of zeldzaam in deze wereld voor iemand die vast op deze dag, omdat het voedsel, grote rijkdom en hoge gunsten, alsmede verwijdering van alle zonden, de vreselijke obstakel naar verlossing, geeft. Vasten op deze Ekadasi is 1.000 keer beter dan het geven van giften op de dag van zons- of maansverduistering.

Nogmaals zeg ik tegen je, O Naradaji, de gunsten die men verkrijgt door te baden in een pelgrimsoord, giften te geven, japa te chanten, Vedische mantras te reciteren, offeringen te doen en de Vedas te bestuderen, is maar 1/10.000.000 deel van de gunst die verworven wordt door een persoon die maar één keer vast op Haribodhini Ekadasi. Alle gunsten die iemand in zijn leven heeft verkregen door vrome daden, worden helemaal nutteloos, wanneer iemand niet vast op Ekadasi en Heer Visnu niet aanbidt in de maand Kartika.

Daarom, O Narada, dien je altijd de Allerhoogste Heer, Janardana, te aanbidden en voor hem toegewijde dienst te doen. Daardoor zal je het hoogste doel, de hoogste perfectie bereiken. Op Haribodhini Ekadasi dient een toegewijde van de Heer niet te eten bij iemand thuis of voedsel te eten die niet gekookt is door een toegewijde. Wanneer hij dat doet, verkrijgt hij alleen de gunst van het vasten op een vollemaansdag.

Filosofische discussie van geschriften in de maand Kartika pleziert Sri Visnu meer dan wanneer iemand olifanten en paarden als gift geeft of een dure offering doet. Een ieder die vertelt over of hoort van de beschrijvingen van Heer Visnu’s kwaliteiten en spel en vermaak, al is het maar de helft of een kwart van een vers, verkrijgt de bijzondere gunst als het geven van 100 koeien aan een brahmana.

O Narada, tijdens de maand Kartika dient men alle soorten van gewone plichten op te geven en zijn volle tijd en energie, vooral bij het vasten, toe te wijden aan het praten over het transcendentale spel en vermaak van de Allerhoogste God. Zo’n verheerlijking van Sri Hari op Ekadasi, die de Heer zo dierbaar is, bevrijdt 100 vorige levens. Iemand die zijn tijd besteedt aan het genieten van zulke verhalen, vooral in de maand Kartika, verkrijgt de resultaten van het houden van 10.000 vuuroffers en verbrand al zijn zonden tot as. Iemand die hoort over de heerlijke verhalen van Heer Visnu, vooral tijdens de maand Kartika, verdient automatisch dezelfde gunst als iemand die 100 koeien schenkt. O grote heilige, iemand die op Ekadasi de heerlijkheden van Heer Hari bezingt, verkrijgt dezelfde gunst als het schenken van 7 eilanden.

Narada Muni vroeg aan zijn roemrijke vader: O universele vader, O beste van alle halfgoden, vertel mij alstublieft hoe men deze heilige Ekadasi dient te houden. Welke gunst geeft het aan degene die het met vast geloof volgt.

Heer Brahma antwoordde: O zoon, iemand die deze Ekadasi wil houden, dient ‘s morgens vroeg op te staan op Ekadasi, tijdens de brahma-muhurta uur (1,5 uur tot 50 minuten voor zonsopgang). Hij dient zijn tanden te poetsen en te baden in een meer, rivier, vijver, put of thuis, naar gelang de situatie. Na Heer Sri Kesava te hebben aanbeden, dient hij aandachtig te luisteren naar de beschrijvingen over de Heer.

Hij dient als volgt tot de Heer te bidden: O Heer Kesava, ik zal op deze dag vasten, die Jou heel erg dierbaar is, en morgen zal ik Jouw heilige prasadam verheerlijken. O lotus-ogige Heer, O Onfeilbare, U bent mijn enige bescherming. Bescherm mij alstublieft. Na dit heilige gebed met grote liefde en toewijding voor de Heer gesproken te hebben, dient men in alle blijheid te vasten.

O Narada, iemand die op deze Ekadasi de hele nacht wakker blijft, in extase danst, fijne muziek maakt voor Zijn transcendentaal plezier, en het spel en vermaak van Heer Krishna vertelt zoals geschreven in bonafide Vedische literatuur, zo’n persoon zal zeker ver buiten de 3 werelden, in de eeuwige, spiritueel koninkrijk van God verblijven.

Op Haribodhini Ekadasi dient men Sri Krishna met kamfer, fruit en lekker ruikende bloemen, vooral de gele agaru bloem, te vereren. Men dient zich niet bezig te houden met het verdienen van geld op deze belangrijke dag. Met andere woorden, hebzucht dient plaats te maken voor liefdadigheid. Dit is het proces van het omzetten van ondergang in onbeperkte gunst. Men dient verschillende soorten fruit te offeren aan de Heer en Hem te baden met water van een schelphoorn. leder van deze devotionele daden is 10.000.000 keer heilzamer wanneer het op Haribodhini Ekadasi gebeurt, dan te baden in al de pelgrimsoorden en allerlei soorten giften te geven. Ook Heer Indra brengt met gevouwen handen zijn eerbetuigingen aan een toegewijde die op deze dag Heer Janardana met eerste-klas agastya bloemen aanbidt. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Hari, vindt het heel erg leuk, wanneer Hij met mooie agastya bloemen wordt versierd.

O Narada, ik geef verlossing aan degene die met toewijding Heer Krishna aanbidt op deze Ekadasi in de maand Kartika met bladeren van de bel boom. Van degene die Heer Janardana met verse Tulasi blaadjes en geurige bloemen aanbidt tijdens deze maand, O zoon, verbrand ik persoonlijk alle zonden tot as, die hij heeft begaan sedert 10.000 geboortes. Iemand die enkel Tulasi Maharani ziet, haar aanraakt, op haar mediteert, haar verhalen vertelt, haar eerbetuigingen brengt, om haar genade bidt, haar plant en haar aanbidt of haar water geeft, verblijft eeuwig op de woonplaats van Heer Hari.

O Narada, iemand die Tulasi-devi op deze 9 manieren vereert, ontvangt gelukzaligheid in de hogere wereld voor net zo veel duizenden yugas als er wortels en onderwortels zijn, die van een rijpe.Tulasiplant groeit. Wanneer een volgroeide Tulasiplant zaadjes voortbrengt, groeien veel planten uit die zaden en verspreiden zo zichzelf, hun takjes en bloemen. Deze bloemen brengen ook talrijke zaadjes voort Voor net zo veel duizenden kalpas, als op de wijze dat er zaadjes worden voortgebracht, zullen de voorvaders van iemand die Tulasi op deze negen manieren vereert, op de woonplaats van Heer Hari verblijven.

– Een kalpa, die 12 uur van Heer Brahma is, duurt 4.320.000.000 jaren. Daar Heer Krishna in de B.G., vers 8.21, zegt dat iemand die naar Mijn woonplaats komt, nooit meer terugkeert naar de materiële wereld , betekent het dat gedurende de 1 biilioen kalpas die de toegewijde op de woonplaats van Heer Visnu verblijft, hij daar toegewijde dienst zal verrichten en zich daardoor zal kwalificeren om daar eeuwig te verblijven. –

Degene die Heer Kesava kadamba bloemen offert, die Hem erg dierbaar is, krijgt Zijn genade en krijgt de woonplaats van Yamaraja, de persoon des doods, niet te zien. Wat is het nut om iemand anders te aanbidden, wanneer alle verlangens kunnen worden vervuld door Heer Hari te plezieren. Een toegewijde die hem bijvoorbeeld bakula, asoka en patali bloemen offert, raakt vrij van zorg en ellende, net zo lang als de zon en de maan zal bestaan in dit universum en zal tenslotte verlossing krijgen.

O beste van de brahmanas, een offering van kannera bloemen aan Heer Jagannatha geeft dezelfde genade aan de toegewijde als door het aanbidden van Heer Kesava voor 4 yugas. Iemand die Tulasi-bloemen (manjaris) aan Sri Krishna offert tijdens de maand Kartika, verkrijgt veel meer gunsten dan door 10.000.000 koeien te schenken.

– Manjaris die aan de Heer worden geofferd dienen pas gegroeid en zacht te zijn. Oude, harde manjaris moeten niet geofferd worden aan de Heer. –

Zelfs een vrome offering van nieuw gegroeide spruitjes van gras, geeft 100 keer de voordeel dat men verkrijgt door gewone rituele aanbidding van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Iemand die Heer Visnu aanbidt met de bladeren van de samika boom, raakt vrij van de greep van Yamaraja, de heer van de dood. Iemand die Visnu aanbidt gedurende het regenseizoen met campaka of jasmijn bloemen, keert nooit meer terug naar de planeet aarde. Iemand die de Heer aanbidt met enkel één kumbhi bloem, verkrijgt de gunst van het schenken van één pala (200 gram) goud. Wanneer een toegewijde alleen een gele bloem van de ketaki of houtappel boom aan Heer Visnu, die op Garuda rijdt, offert, raakt hij bevrijd van de zonden van 10.000.000 geboorten. Iemand die Heer Jagannatha bloemen en ook 100 bladeren, ingewreven met rode en gele sandelhoutpulp offert, zal zeker naar Svetadvipa gaan, ver buiten de omhulsels van deze materiële creatie.

O Sri Narada, grootste van de brahmanas, na Heer Kesava, de schenker van alle materiële en spiritueel geluk, zo te hebben aanbeden op Haribodhini Ekadasi, dient men de volgende morgen vroeg op te staan, in een rivier te baden, japa te doen (chanten van Krishna’s heilige namen) en thuis naar zijn beste vermogen met liefde toegewijde dienst te bewijzen aan de Heer.

– In de B.G., vers 10.25, zegt Heer Krishna yajnanam japa-yajno ‘smi, van de offers ben Ik japa, het chanten van de heilige namen. De Kalisantarana Upanisad zegt dat in Kali-yuga het chanten van de Hare Krishna maha-mantra, die uit 16 woorden bestaat, het beste middel voor bevrijding is. Deze 16 woorden werden door Sri Caitanya Mahaprabhu gepredikt. –

Om het vasten te breken dient de toegewijde eerst wat prasadam te offeren aan brahmanas en pas daarna, met hun toestemming, wat graanprodukten te eten. Om de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te plezieren, dient de toegewijde daarna zijn geestelijk leraar te aanbidden, de zuiverste van de Heer’s toegewijden, en hem naar gelang zijn mogelijkheden, overvloedig voedsel, mooie kleren, goud en koeien te offeren. Dat zal de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de houder van de werpschijf, zeker plezieren. Daarna dient de toegewijde een koe te schenken aan. een brahmana, en wanneer de toegewijde sommige regels en bepalingen van het spiritueel leven niet heeft gevolgd, dient hij dat op te biechten bij brahmana-toegewijden van de Heer. Daarna dient de toegewijde hun wat daksina (geld) te geven.

O koning, degenen die één avondmaal op Ekadasi hebben genuttigd, dienen de volgende dag een brahmana te eten te geven. Dat is heel erg plezierig voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. O zoon, wanneer een man heeft gevast zonder toestemming van zijn priester, of wanneer een vrouw heeft gevast zonder toestemming van haar man, dient hij of zij een os te schenken aan een brahmana Honing en yoghurt zijn ook geschikte giften voor een brahmana Iemand die alleen fruit heeft gegeten op Ekadasi, dient de volgende dag fruit te schenken.

Iemand die heeft gevast van olie dient ghee te schenken, iemand die heeft gevast van ghee dient melk te schenken, iemand die heeft gevast van graanprodukten dient rijst te schenken, iemand die op de vloer heeft geslapen dient een bed te schenken, iemand die op een blad heeft gegeten dient een potje ghee te schenken, iemand die geen woord heeft gezegd dient een bel te schenken, en iemand die heeft gevast van sesamzaadjes dient goud te schenken en een brahmana-paar met overvloedig voedsel te voeden.

Een man die kaalhoofdigheid wil voorkomen dient een spiegel te doneren aan een brahmana, iemand die 2e hands schoenen heeft dient schoenen te doneren en iemand die heeft gevast van zout dient wat suiker te schenken aan een brahmana.

Tijdens deze maand dient iedereen regelmatig een gheelamp te offeren aan Heer Visnu of aan Srimati Tulasi-devi in een tempel. Een Ekadasi-vasten is compleet wanneer men een gekwalificeerde brahmana een gouden of koperen pot gevuld met ghee en gheewicks offert, samen met 8 waterpotten met wat goud en bedekt door kledingstof. Iemand die zich zulke geschenken niet kan permitteren dient tenminste een brahmana met zoete woorden tevreden te stellen. Iemand die zo doet zal zeker het volle voordeel behalen van het vasten op Ekadasi.

– Voor een Vaisnava betekent liefdadigheid het prediken van Krishna bewustzijn, vooral het chanten van de Hare Krishna mantra. Zoals Sri Caitanya Mahaprabhu zei: eka bar to mukhe hari bol bhai ei matra bhiksa cai = O broer, chant de naam van Hari maar één keer alstublieft…dat is de enige aalmoes die ik vraag. Wanneer een grhasta, gezinsman die toegewijde is, het zich kan permitteren, kan hij wat sesamzaadjes, kleren of voedsel aan een waardige persoon schenken, maar het is niet verplicht. –

Na zijn eerbetuigingen te hebben gebracht en na toestemming dient de toegewijde zijn maaltijd te nuttigen. Op deze Ekadasi eindigt Caturmasya, daarom dient alles wat men tijdens Caturmasya heeft opgegeven te worden gedoneerd aan brahmanas. Iemand die dit proces van Caturmasya volgt, ontvangt onbeperkte gunsten, O koning van alle koningen, en gaat na de dood naar de woonplaats van Heer Vasudeva.

O koning, een ieder die zich, zonder onderbreking, houdt aan de volledige Caturmasya, ontvangt eeuwigdurend geluk en wordt niet meer geboren. Maar wanneer iemand het vasten verbreekt, wordt hij of een blinde man of een lepralijder. Zo heb Ik jou het complete proces van het houden van Haribodhini Ekadasi verteld. Iemand die leest of hoort over deze Ekadasi, verkrijgt dezelfde gunst als bij het schenken van koeien aan een bevoegde brahmana. Zo eindigt het verhaal van de heerlijkheden van Kartika-sukla Ekadasi, ook bekend als Haribodhini Ekadasi of Devotthani Ekadasi uit de Skanda Purana.